Ansökningen om jaktlicenser för hjortdjur

Ansökningstiden för Finlands viltcentrals jaktlicenser för hjortdjur i tjänsten Oma riista börjar den första april. Ansökningarna ska lämnas in senast den andra maj klockan 16.15.

Bild Ville Kankare

Publicerad8.3.2022

Viltcentralen rekommenderar att jägarna lämnar in sina ansökningar i god tid före utgången. För att en ansökan ska beviljas krävs att villkoren är uppfyllda när ansökningstiden går ut. Försenade ansökningar behandlas inte.

Följ anvisningarna när du gör ansökningen i tjänsten Oma riista. I området som avses i jaktlagens 8 § ska till ansökningen fogas en skytteförteckning och Forststyrelsens områdestillståndsbeslut. 

Villkoren för ansökningen om jaktlicens, gällande anvisningar och ansökningsprocessen: https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/.

Licensmottagaren ansvarar för att kartorna stämmer

Se komihåget och uppdatera ansökningskartan!

En förenings eller ett jaktsällskaps jaktområden kan definieras och uppdateras före ansökningstiden för hjortdjurslicenser börjar. Medan ansökningstiden pågår går det att spara ansökningen som ofullständig och redigera den ända tills ansökningstiden går ut.

Om strykningen av områden i fjolårets licensbeslut av någon orsak ännu inte har införts på fjolårets jaktkartor och läget för de ifrågavarande områdenas del inte har förändrats ska licensansökaren själv göra de strykningar och ändringar som krävs när han uppdaterar området i Oma riista innan han lämnar in ansökningen.

När licensansökningen har lämnats in

Finlands viltcentral sparar de officiella ansökningsdokumenten i samma form som de har lämnats in. Viltcentralen gör aldrig rättelser eller ändringar i en inlämnad ansökan eller på jaktområdeskartan för hjortjakt som med områdeskoden har kopierats och fogats till ansökningen.

Finlands viltcentral ska med stöd av jaktlagens 27 § utesluta sådana områden som inte uppfyller jaktlagens krav på areal och enhetlighet. Från licensövervägandet och jaktlicenserna ska bland annat avskiljas områden där den ansökande inte kan förete jakträtt eller som är omstridda.

Gör avgränsningarna på jaktkartan – se minneslistan!

Områdesavgränsningarna och uteslutningarna av fastigheter som eventuellt upptas i licensbeslutet införs alltså inte av viltcentralen på de jaktområdeskartor som ansökaren eller licensdeltagarna tidigare själva har definierat i Oma riista.

När licensmottagaren har fått beslutet ska han därför själv införa de ändringar på jaktområdeskartorna som krävs för jakten. Det är likaså den ansökande som ansvarar för att kartorna stämmer med licensbeslutet och lagstiftningen i övrigt.

Licensansökningen för hjortdjur –
ett kartkomihåg

Ansökningskartan:

  • läs omsorgsfullt igenom ansökningsanvisningarna
  • byt jaktsäsong
  • inför statsmarkerna och uppdatera ansökningen, även de separata områdena
  • jämför kartan och avtalen
  • jämför området med det som avskiljdes i föregående års licensbeslut
  • kontrollera separat att du har avfört splitterområdena och områdena utan jakträtt
  • gör rättelserna och uppdatera den nya ansökningskartan
  • skicka områdeskoden till den som gör ansökningen

Jaktkartan:

  • Inför på kartan de områdesbegränsningar och avförda fastigheter som nämns i licensbeslutet för jaktledarna och jägarna.

 

Oma riistas helpdesk håller öppet vardagar kl 12–16.
E-mail: oma@riista.fi, tfn: 029 431 2111.