Näin noudatat lyijyhaulirajoitusta

Lyijyhauleja sisältävien patruunoiden käyttäminen kosteikoilla kiellettiin 16.2.2023 alkaen.

Teksti Tero Kuitunen  Kuva Tero Salmela  Kartta-aineistot Maanmittauslaitos

Julkaistu7.3.2023

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut yleisluontoiset ohjeet, jotta metsästäjät, urheiluampujat, viranomaiset ja muut ampuma-aseiden käyttäjät pystyvät määrittämään rajoituksen piiriin kuuluvat alueet.

Kielto koskee:

  • meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet. Maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita.
  • niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
  • vesikivet ja vesikivikot
  • maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
  • vaikeakulkuiset puuttomat suot
  • sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet (suojavyöhykkeet).

Metsästyksessä kielto koskee mainittuja alueita, vaikka laukaukset eivät suuntautuisi kosteikolle.

Ampumaratojen osalta Tukes on ohjeistanut viranomaisia ampumasuunnasta seuraavasti: ”Jos ampumaratojen valvontaa priorisoidaan riskiperusteisesti, voidaan ampumapaikkojen sijainnin sijaan huomioida ampumasuunnat: ampumasuunnan ollessa kosteikkoalueelta poispäin riski haulien päätymiseen kosteikkoalueelle on hyvin pieni, vaikka ampumapaikka sijaitsisi alle 100 metrin etäisyydellä kosteikkoalueesta.”

Lyijyhaulipatruunoiden mukana pitäminen

Kun metsästetään edellä mainitulla kosteikkoalueella tai suojavyöhykkeellä, lyijyhaulipatruunoiden mukana pitäminen on lähtökohtaisesti kielletty. Poikkeuksena on kosteikkoalueen ylittäminen, jos voidaan osoittaa lyijyhaulipatruunoiden käytön tapahtuvan jossain muualla.

Tilanteissa, joissa voi tulla epäselvyyksiä, Tukes neuvoo jättämään lyijyhaulipatruunat esimerkiksi ajoneuvoon. Tällainen tilanne voisi olla vaikkapa aamuinen teeren metsästys määritelmän mukaisen suon suojavyöhykkeellä.

 


Tee ”karttaharjoitus”

Rajoitusalueita kuvaavat termit, kuten maatuva vesialue tai vaikeakulkuinen puuton suo, tulevat karttamerkeistä. Oman metsästysalueen tilanne selviää helpoimmin tekemällä ”karttaharjoitus”: Ensin tutustutaan karttamerkkeihin, jotka tarkoittavat rajoitusalueita ja sitten käydään metsästysalue kartalla läpi. Kun rajoitusalue löytyy, laitetaan merkille se sekä sitä ympäröivä 100 metrin suojavyöhyke.

Maastokartta (Maanmittauslaitos.fi/karttapaikka)

Merkkiselite (Maanmittauslaitos.fi)

Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan karttapalvelu, josta kosteikkoalueiden ja niiden suojavyöhykkeiden sijainnin voi tarkistaa.

 

Karttakuvassa on kolme rajoitusluettelosta löytyvää karttamerkkiä. Järvi on ”vesialue” ja sen rannoista alkaa 100 metrin suojavyöhyke. ”Maatuvasta vesialueesta” kertova karttamerkki esiintyy useimmiten juuri näin, eli osana vesialuetta. Varmuuden vuoksi nekin kannattaa etsiä oman metsästysalueen kartalta. Kuvassa ”niitty” rajautuu vesialueeseen, eli on rajoituksen piirissä.

 

Niityt, jotka eivät rajaudu luettelossa mainittuun vesialueeseen, ovat rajoituksen ulkopuolella.

 

Vaikeakulkuinen avosuo on myös määritelty omalla karttamerkillään. Vaikka kuvassa suon toinen pää on helppokulkuista avosuota, jota rajoitus ei koske, jää se lähes kokonaan 100 metrin suojavyöhykkeen sisään.

 

Myös avoimet vesijättöalueet kuuluvat rajoituksen piiriin. Ne ovat tavallisimpia rannikkoseudulla.

 

Rajoitus ei koske puroja tai ojia, jotka on merkitty karttaan yhdellä sinisellä viivalla. Rajoitus koskee jokia, jotka on onneksi helppo tunnistaa kartalta: kahden sinisen viivan välissä on vaaleamman sininen alue.

Laajempi rajoitus on valmisteilla

Lyijyhaulien käyttökielto kosteikkoalueilla on todennäköisesti vain välivaihe ennen lyijyn käytön laajempaa rajoittamista. Valmisteilla oleva rajoitus kieltäisi lyijyhaulien ja lyijyä sisältävien kalastustarvikkeiden markkinoille saattamisen ja rajoittaisi merkittävästi myös lyijypitoisten luotien käyttämistä.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tieteelliset komiteat ovat puoltaneet rajoitusehdotusta ja Euroopan komission odotetaan päättävän rajoituksen hyväksymisestä lähitulevaisuudessa.

Lue lisää:

Tukesin tiedote (elokuu 2022): Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla

Vanha haulikko teräshaulikelpoiseksi

Lyijyhaulikielto – mitä teen nyt?