Nyttan med samlicenser och banklicenser

Text Lauri Itkonen och Joni Saunaluoma Bilder Sanna Piirainen och Joni Saunaluoma

Publicerad16.3.2021

Sam- och banklicenserna hjälper oss att smidigt nå de uppställda målen för förvaltningen av älgstammen. Det känns trevligt att jaga när licensfrågorna har avtalats gemensamt och är skötta i god tid. Användningen av banklicenser ger oss utrymme att reagera om älgarna är fler än väntat.

Samlicensen har som känt många fördelar. Licensdeltagarnas områden kompletterar varandra och kan göra jaktområdet större. Dessutom minskar samlicensen jägarnas arbete och kostnader vid ansökningsprocessen eftersom det räcker med en enda gemensam ansökning. Inte heller behöver jaktområdet granskas beträffande överlappningar mellan deltagarna.

Det finns ännu fler fördelar. Samlicensen uppmuntrar deltagarna till att samarbeta sinsemellan och hålla kontakten med varandra, vilket gynnar arbetet med att förvalta älgstammen. Det går att självständigt besluta om hur man riktar licenser, det vill säga att även om den avtalade licensfördelningen är bindande för deltagarna så går det att separat avtala om ändringar inom samlicensen under pågående jakt.

Banklicenserna är extra licenser som har ansökts utöver det uppskattade beskattningsbehovet.

Behöver samlicensen en ledningsgrupp?

I en samlicens kan skötseln av det praktiska överlåtas på licensinnehavaren, men i synnerhet för stora samlicenser kan det vara bättre att utse en ledningsgrupp som sköter beslutsfattandet och det praktiska.

Självfallet kan allt beslutsfattande för en samlicens skötas på deltagarnas gemensamma möten, men detta är inte alltid det smidigaste sättet. När banklicenser riktas till älgkoncentrationer eller till individer som orsakar skador så är det mera praktiskt att låta en liten grupp sköta beslutsfattandet.

När en sådan grupp bildas ska gruppens befogenheter, uppgifter och sammansättning antecknas klart och tydligt i samlicensavtalet.

Banklicenserna gör förvaltningen flexibel

Det är vanligt att man ansöker om fler licenser än det beräknade behovet av beskattning och de här licenserna kallas banklicenser. De är till för att göra älgjakten flexibel. Avskjutningen bestäms inte på våren utan förhandlas fram först på hösten när antalet älgar i området är preciserat.

Det svåra med banklicenserna är att besluta om fördelningen. Det rekommenderas att jvf håller en gemensam kontroll halvvägs i älgjakten för samtliga licensinnehavare där man med hjälp av observationerna i Oma riista kan diskutera älgläget för större områden än enskilda jaktlag. Det är förnuftigt att rikta licenserna enligt älgläget. Att fördela licenserna jämnt åt alla enligt arealen är förvaltningsmässigt en dålig fördelningsgrund även om den är rättvis.

För samlicenser och i synnerhet för banklicenser är det viktigt att fördelningsprinciperna avtalas på förhand för att undvika meningsskiljaktigheter. Beträffande planeringen och ansökningen av banklicenser är dessa ändå inte knutna till samlicensen utan enskilda föreningar och jaktlag får använda sina egna. Men även här är det förnuftigt att diskutera älgläget i ett vidare perspektiv än inom eget gäng.

Samarbetsviljan är viktig

Den viktigaste förutsättningen för att bilda en samlicens är – utöver avtalet – deltagagarnas vilja och förmåga att jaga tillsammans. Inte ens det mest fulländade avtal räcker till om viljan och förmågan saknas. Att ingå i en samlicens är inte obligatoriskt för någon, men inte heller någon rättighet. En samlicens kan välja sina deltagare.

En fungerande samlicens stöder deltagarnas verksamhet och ger jakten flexibilitet, säkerhet och kontroll. Den håller också jägarna underrättade om läget och planerna hos grannarna. I optimala fall realiserar deltagarna en gemensam beskattningsplan och drar åt samma håll med gemensamma spelregler.

Samlicensavtalet

  • Ett privaträttsligt avtal mellan parterna
  • Fastställer samlicensens verksamhet
  • Deltagarna godkänner och undertecknar innan ansökningen lämnas in
  • Ger licensinnehavaren fullmakt att göra licensansökningen
  • En gemensamt avtalad licensfördelning som är bindande för deltagarna
  • Överför inte jakträtten på tredje part