Mörkersikte får inte användas på jakt

Efter hand som teknologin utvecklas har utbudet av mörkersikten blivit allt större, vilket får allt fler att fråga sig när man får och inte får använda sådana.

Text och bild Tero Kuitunen

Publicerad11.1.2024

I jaktlagens 33 § 1 moment finns en förteckning över förbjudna fångstredskap. Där förbjuds bland annat siktanordningar för nattskytte som elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden.

Punkten förbjuder utan undantag och i alla lägen användningen av sådana sikten vid jakt. Det hjälper alltså inte att koppla bort siktets elektroniska egenskaper och använda enbart optiken.

Jord- och skogsbruksministeriet, som svarar för jaktlagstiftningen, bekräftar den här tolkningen.

– Här ska vi iaktta försiktighetsprincipen och alltså betrakta nattsiktena som förbjudna både dag och natt. Utformningen av Bernavtalet, varifrån förbudet har funnit vägen till jaktlagen, stöder också den här tolkningen, bekräftar lagstiftningsrådet Teemu Nikula.

De skadliga främmande arterna jagas inte utan bekämpas

Däremot är mörkersiktena tillåtna vid jakt på främmande skadliga arter som mårdhund. Skälet är det, att jakten på sådana juridiskt sett inte är jakt utan bekämpning, och regleras i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter. Där stadgar 16 § att de fångstredskap och fångstmetoder som avses i 33 § 1 mom. 1–3 och 6–14 punkten i jaktlagen inte får användas. Den fjärde punkten som förbjuder nattsikten är utelämnad och gäller alltså inte för de skadliga främmande arterna. Den femte punkten är också utelämnad, vilket tillåter artificiella ljuskällor och anordningar för belysning av målet samt speglar och andra bländande anordningar.

Vitsvanshjorten – dispensen är inte evig

Det är inte tillåtet att använda nattsikte vid jakt på vitsvanshjort. Under de senaste åren har jaktföreningarna ändå kunnat utnyttja dispensen som har beviljats Finlands jägarförbund, och den vägen har det trots allt varit möjligt.

Den här dispensen söks för ett år i taget och har nu beviljats tre år i rad.

Vildsvinet

Kanske får vi se en uppluckring av det absoluta förbudet mot vildsvinsjakt med nattsikte för att kunna bekämpa och förebygga den afrikanska svinpesten effektivare. Vildsvinet hör till det fåtal arter som inte nämns i de internationella dokument som Finland har undertecknat och därför är det tänkbart att nattsikten blir tillåtna.

I det här sammanhanget bör det ändå nämnas att hjortdjuren omfattas av avtalen. För dem kommer nattsikte inte att bli tillåtet utan ett omfattande europeiskt stöd.