Jakten på fältvilt förlänger säsongen

Fältharen, fasanen och många fler viltarter trivs i jordbrukslandskapet och bjuder på jaktupplevelser också på vintern. Somliga jägare ägnar sig helst åt att jaga fältvilt medan andra knappt någonsin gör det. Förhållandena är ofta sådana att jägaren bör komma ihåg att iaktta god jägarsed. Den som uppför sig väl på jakten är välkommen tillbaka.

Text Marko Mikkola Bild Hannu Huttu

Publicerad13.1.2023

När vintern drar in och täcker marken med snö är jakten redan avslutad för flera arter. Mången jägarna skulle ändå gärna fortsätta. Somliga fortsätter med jakt på vitsvanshjort och rådjur medan andra hellre håller sig till småvilt. Oavsett art handlar det ofta om små grupper som avslappnat jagar tillsammans.

Skärpt uppmärksamhet vid bebyggelse

Det är inte ovanligt att byborna ber jägarna om hjälp med att glesa ut det täta beståndet av fälthare kring byn. Det kan lyckas riktigt bra bara flera jägare jagar samtidigt och tillsammans. Närheten till bebyggelse innebär dock vissa begränsningar och faktorer att ta hänsyn till, för att bevara sämjan mellan jägarna och byborna. Enligt jaktlagen får jägare jaga enbart i ett område där de har ett giltigt avtal om jakträtt eller har fått tillstånd på något annat sätt.


Det gäller också att vara noga med att gäster som deltar i jakten ställs på pass som absolut säkert är lovliga. Fältharen har ju den jaktförsvårande vanan att hastigt lämna orten längs byvägen och om inte hagelsvärmen träffar så befinner sig haren strax därefter på annan ort. När jägarna växlar till andra pass ska samtliga deltagare fortsättningsvis vara helt säkra på att passen är lovliga.

Notera även att det inte är tillåtet att leta efter ett vilt på en gårdsplan eller i en trädgård utan ägarens eller innehavarens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att skjuta närmare än 150 meter från ett bebott hus. En ansvarsfull jägare uppträder sakligt och lagenligt så det inte blir tråkigheter efteråt.

Fasanerna bjuder på intressant vinterjakt. Även här bedrivs jakten nära bebyggelse och även här gäller det ovannämnda om vad som ska iakttas. Det är bara jakten på skogshare som brukar äga rum i mera ostörda marker, men även skogsharen kan löpa utmed vägar när drevet pågår. Här ska jägaren komma ihåg att jösse inte får skjutas på landsväg.

Vinterutfodring

Fasanerna är särskilt beroende av vinterutfodring. Men även för skogshararna brukar jägare fälla aspar och lägga ut hö för att de inte ska gå hungriga. På det viset hjälper vi hararna att klara vintern med hälsan i behåll till följande fortplantningssäsong.

Och inventering på vintern

Det är vanligt att jägare följer med hur viltstammarna på orten utvecklas. De observerar spår i snön och gör observationer när de jagar, och drar slutsatser om viltstammarnas tillstånd. Synobservationerna som görs utanför jakten bidrar också till att ge en uppfattning om läget.

Det går också att följa med viltet på ett koordinerat sätt som gör att resultaten är sinsemellan jämförbara år efter år, och inte hänger enbart på minnesbilder och intryck. En ansvarsfull jägare deltar i inventeringarna av viltet och arbetet med att ta fram viltdata för sitt eget område. Produktionen av viltdata ger oss information om hur djurstammarna utvecklas i ett vidare perspektiv. Ju fler vilttrianglar och fälttrianglar vi räknar desto noggrannare blir helhetsbilden för hela landet. I den ansvarsfulla jakten ingår alltså att varje jägare drar sitt strå till stacken.

Ytterligare information om inventeringarna

Intresserad av att grunda en ny vilt- eller fälttriangel? Läs mera här: riistakolmiot.fi/sv/.

Inventeringsanvisningar för fälttrianglar: riistakolmiot.fi/sv/ohjeet/peltokolmioiden-laskentaohje/

Anvisningar för inventering av vilttrianglar på vintern: riistakolmiot.fi/sv/ohjeet/instruktioner-for-vilttriangelns-sparrakning/