Skymningsjakt på sjöfågel föreslås bli förbjudet

Jord- och skogsbruksministeriets förordning är ute på remiss. Om utkastet  godkänns oförändrat, så kommer jakten på sjöfågel i fortsättningen att vara tillåten endast under dygnets ljusa tid.

Bild Getty Images

Publicerad7.7.2023

Enligt utkastet är jakttiden bunden till solens uppgång och nedgång på det viset att jakten får inledas en timme före soluppgången och ska avslutas en timme efter solens nedgång. 

Kontrolera förordningen och när den har trätt i kraft!

Det lättaste sättet att se efter om förordningen har trätt i kraft är att kontrollera jakttiderna (i början av Augusti)  på webbplatsen riista.fi. 

Ifall att förordningen träder i kraft, gäller den för jaktåren 2023 till 2026. 

Solens uppgång och nedgång

Tiderna för solens uppgång och nedgång på orten där du jagar finner du på meteorologiska institutets webbplats ( www.sv.ilmatieteenlaitos.fi) 

Du kan också ladda ner meteorologiska institutets väderapp i telefonen. 

Stöder de utsatta sjöfågelarterna

Det är inte ovanligt att olika sjöfågelarter liknar varandra till kroppsform och storlek. I svag belysning är det också för erfarna jägare svårt att se skillnaderna. I många länder har man insett det här och har begränsat jakten i skymning.   

Det är jord- och skogsbruksministeriets avsikt med den här förordningen att stöda de utsatta arterna.

Kontrollera före jakten begränsningarna för skymningsjakten, sothönan, småskraken, sädgåsen och grågåsen!

Obligatorisk avskjutningsanmälan

Skott träff anteckning i Oma riista!

Rådjur, vildsvin, iller, sädgås, grågås, bläsand, stjärtan, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt sothöna. För de här arterna ska fällnings­anmälan göras till Finlands viltcentral. Dessutom omfattar skyldigheten även brunand och småskrake, för vilka ett tidsbestämt jaktförbud gäller.

Gör fällningsanmälningen genast efter fällningen så blir den inte glömd.
Lagen kräver att anmälningen ska göras inom 7 dagar. 

Uppge följande: 

  • Datum och kommun för fällningen
  • Art och antal
  • Jägarens namn och jägarnummer
  • För vildsvin och rådjur dessutom kön och uppskattad ålder
  • För vildsvin även platsens koordinater

Det enklaste är att göra anmälningen i Oma riista. Du kan också göra den på viltcentralens pappersblankett. 

Syftet är att precisera informationen om jakten på de arter som är fåtaliga och försvagade för att kunna bedöma jaktens hållbarhet. Viltinformationen bildar underlag för den hållbara jakten och jaktens kontinuitet.