Även om lodjuret på vissa orter kan döda en hel del rådjur och hjortar så förmår arten inte nödvändigtvis reglera sina bytesarter.

Förvaltningsplanen för lodjuret fastställdes
Huvudmålet att bevara gynnsam skyddsnivå

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde den 15 oktober den uppdaterade förvaltningsplanen för lodjuret. Förvaltningsplanen utgör navet i rovdjurspolitiken och förvaltningen av lodjuret. Åtgärderna i planen ska svara på behovet av skydd för arten och behoven hos dem som bor där det finns lodjur. Detta genom att ta hänsyn till de sociala och ekonomiska kraven samt de regionala särdragen.

Text Henna Väyrynen och Mikko Toivola  Bild Getty Images

Publicerad9.11.2021

Finlands viltcentral inledde arbetet med uppdateringen av förvaltningsplanen 2016. Arbetet utgick från den föregående förvaltningsplanen från 2006.

De centrala temana i den fastställda förvaltningsplanen bygger till stor del på 2014 års utvecklingsutvärdering av rovdjurspolitiken. Förvaltningsplanen tar också hänsyn till förändringarna i administrationen, lodjursstammen, skyddsnivån och forskningsläget. Åtgärderna i planen omfattar bland annat åtgärder som berör uppföljningen, forskningen, förebyggandet och ersättandet av skador samt de stamvårdande åtgärderna.

När arbetet med uppdateringen av förvaltningsplanen inleddes väckte artens kraftiga uppgång debatt, i synnerhet i trakter med mycket rådjur och hjort. Somliga såg lodjurets uppgång som nyttig för naturen, bland annat för att arten jagar mårdhund. Andra ansåg att viltvårdsarbetet gick till spillo eftersom lodjurets predation är så inriktad på hjort och rådjur.

Rådjuren och hjortarna har under de senaste åren ökat kraftigt och de milda vintrarna stöder uppgången. I den uppkomna situationen har debatten om lodjurets predation dämpats avsevärt. Även om lodjuret på vissa orter kan döda en hel del rådjur och hjortar så förmår arten inte nödvändigtvis reglera sina bytesarter.

Lodjursstammen har i stort sett fördubblats sedan den föregående förvaltningsplanen fastställdes. Året 2005 fanns det uppskattningsvis mellan 1100 och 1200 lodjur medan det före årets jaktsäsong fanns mellan 2155 och 2280 lodjur äldre än ett år.

I detta nu ligger lodjuret på sin gynnsamma skyddsnivå och arten betraktas som livskraftig. Den allmänna inställningen till arten är i det stora hela neutral eller positiv. För jägarna är lon ett uppskattat vilt.

Förvaltningen bygger på data

Flerartsförvaltningen är en nyhet i förvaltningsplanen för lon som i sin tur skapar ett behov av ytterligare forskningsdata. Med flerartsförvaltning menas att vi tar hänsyn till interaktionen mellan de stora rovdjuren och bytesdjuren samt betraktar förvaltningen i ett vidare perspektiv.

Den stamvårdande lodjurjakten utgör en av flera åtgärder i förvaltningsplanen. I planen beskrivs vad vi vill uppnå med den stamvårdande jakten och processerna i anslutning till planeringen. Även Naturresursinstitutets populations- och prognosmodell ingår. Med prognosmodellen kan vi uppskatta lodjurets kommande utveckling vid olika jaktscenarier.

Förvaltningsplanen bygger på den senaste forskningen om lons biologi och ekologi. I den uppdaterade planen är avsnitten om åtgärder och bakgrund separerade från varandra. Bakgrundsavsnittet går djupare in på skydd och skötsel, och beredningsprocessen.

Åtgärdshelheterna i förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen för lodjuret beskriver de viktigaste åtgärderna för att bevara en livskraftig stam i vår natur, möjliggöra hållbar stamvårdande jakt på arten samt svara på de ekonomiska och sociala utmaningar som arten skapar, som attackerna på renar och husdjur. Planen svarar också på de internationella skyldigheter som åligger vårt land.

Det främsta syftet med förvaltningen av lodjuret är att bevara arten på en gynnsam skyddsnivå. Åtgärdshelheterna som stöder det här syftet är som följer. 1) Fördjupad kunskap om stammen, 2) stamvårdande åtgärder och 3) acceptabilitet för lodjuret och förvaltningen.

Verkställandet

Verkställandet av förvaltningsplanen åligger i huvudsak Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och jord-och skogsbruksministeriet. En ansvarig på viltcentralen koordinerar och följer med verkställandet av planen.

Förvaltningsplanen samt bakgrundsavsnittet var ute på remiss vid årsskiftet 2017-2018. Utlåtandena beaktades när planen färdigställdes. Jord- och skogsbruksministeriet arrangerade i september ett möte med intressegrupperna där man behandlade det färdigställda utkastet till förvaltningsplan. Ministeriet tackar samtliga som har deltagit i arbetet med planen och som har bidragit med synpunkter.

Förvaltningsplanen för lodjuret är utlagd på ministeriets webbplats på mmm.fi/sv/publikationer.

Bakgrundsavsnittet finns på mmm.fi/sv/publikationer/andra-publikationer.