Bild: Getty Images
Helmi - främmande rovdjur

Fångstaktiva med i verksamheten

Avlägsnande av främmande rovdjur är krävande verksamhet. För att fångsten ska ha natur- och viltvårdande effekt krävs starkt fångstkunnande, planering och uppföljning av stammarna.

Text Jyri Mononen ja Tomi Nevalainen

Publicerad9.11.2021

Avlägsnandet av främmande rovdjur utförs i första hand med lokala krafter. Fångstgrupper med lokala aktiva bildas för fångstobjekten, och de har huvudansvaret för avlägsnandet av främmande rovdjur i området. Det bästa är om jaktföreningarna på och i närheten av ett fågelvatten­område aktivt deltar i fångsten och främjar fångstgruppernas verksamhet och obehindrade rörelser över föreningsgränserna.

Jaktvårdsföreningarna en stark länk i kedjan

Det är önskvärt att jaktvårdsföreningarna hjälper jaktföreningarna med uppbyggandet av samarbetet och kartläggningen av aktiva fångstmän och fångstkvinnor. Projektets syfte är att bidra med resurser och erkännande till dem som redan tidigare deltagit i talkoarbete i anknytning till fångst av främmande rovdjur. De jaktvårdsföreningar som deltar i projektet strävar efter att för fångstgruppernas användning ingå avtal med jaktföreningar och markägare om fångst av främmande rovdjur. Målet är så enhetliga fångstområden som möjligt där inga rovdjursbanker kan bildas.

Samma spelregler

Vid val av fångstdeltagare betonas, förutom erfarenhet och kunnande, god samarbetsförmåga och respekt för spelreglerna. Under fångsten säkerställer man att verksamheten inte stör sjöfåglarnas häckning.

Fångsgruppernas verksamhet startar med utbildning. De som tas med i fångsgrupperna och förbinder sig till arbetet erbjuds ersättning, vilken för fångstmännen och fångstkvinnorna är 800 €/år och för fångstgruppernas ledare 1 000 €/år. Fångstersättningen är avsedd att täcka i synnerhet färdkostnader.

Fångstanordningar som stöd till verksamheten

Gruppernas fångstarbete stöds med fångstanordningar, såsom fällor, slagfällor och fällvakter. Förutom stödet av den passiva fångsten har i synnerhet aktiva hundförare och åteljägare möjlighet att få sändande viltkameror i sin användning. Många anordningar är dyra för privatpersoner, och genom projektet vill man öka engagerade fångstdeltagares aktivitet genom att tillhandahålla tillräckliga fångstanordningsresurser.

Bilderna från projektets alla viltkameror förmedlas till en gemensam molntjänst, från vilken man kan följa läget för rovdjursstammarna i de olika områdena. En enskild fångstdeltagare ser endast bilderna från kamerorna på det egna fågelvattenområdet, men projektets planerare kan följa med det riksomfattande bildflödet från kamerorna.

Planerarna är verksamhetens motorer

Projektets planerare strävar efter att skapa en naturvårdsmässigt effektiv fångst av främmande rovdjur i sitt eget vårdområde. Det betyder till exempel att samarbeta med intressentgrupper, bilda fångstgrupper, utbilda, planera fångstverksamheten, lösa praktiska problem på fältet och ständigt lära sig vad som behöver göras annorlunda för att utveckla verksamheten i området. Planerarna ser till att fångsten rullar på och påverkar rovdjursstammarna på sikt. Minskningen av stammarna sker inte i en handvändning.

 


PLANERARE


Tomi Nevalainen

Finlands viltcentral, Helmi-restaureringsobjekt i Sydöstra Finland

Kallet att arbeta för naturen har varit en vägvisare i mitt liv ända sedan mina första jaktminnen. Det får jag tacka mina farbröder och allt de lärde mig. Jag har satt mig in i olika former av fångst av små rovdjur både på och under marknivå. Hundar har alltid haft en viktig roll i mitt liv på många olika plan. Utan dem skulle jag inte arbeta med det här. Det är en dröm, en ära och ett privilegium att få vara delaktig i utvecklingen av Helmi-helheten för naturens välbefinnande.


Jyri Mononen

Finlands viltcentral, restaureringsobjekt i Mellersta Nyland och Västra Nyland

Jakten har hört till min livsstil sedan jag var 5 år gammal. Vilt- och naturvård har blivit en naturlig del av min fritidssysselsättning och jag ser det som en hederssak att sträva efter hållbar jakt. Reglering av fångsttrycket är en av de viktigaste åtgärderna för vilka jägarna bör bära allt större ansvar, och det är naturligt att rikta satsningarna i första hand mot främmande rovdjur som inte hör till Finlands natur. Genom projektet gör vi jägare oss berättigade till fågelfångst i framtiden, och stöder bevarandet av den biologiska mångfalden i sin helhet för kommande generationer.


Ilkka Järvinen

Finlands viltcentral, Helmi-restaureringsobjekt i Birkaland och Tavastland

Mitt arbete är att koordinera fångst av främmande rovdjur på vårdområdet i Tavastland och Birkaland. I arbetet kombineras arbete och fritidsintressen på ett trevligt sätt. Vid planeringen har jag haft väldigt mycket nytta av min mångåriga hobbybakgrund inom fångst av främmande rovdjur, i synnerhet för mina egna planeringsobjekt. Mitt mål är att tillsammans med lokala fångstdeltagare och intressentgrupper utveckla fångsten av främmande rovdjur i en professionell riktning. Resultaten får vi förhoppningsvis i framtiden följa med i form av stärkta vadar- och sjöfågelstammar, för att inte tala om grod- och kräldjuren.


Jussi Ruskeala

Finlands viltcentral, Helmi-restaure-ringsobjekt i Mellersta Finland, Norra Savolax och Södra Savolax

Jakt och fiske varit min passion sedan barnsben, vilket har styrt mig både i karriären och på fritiden. Första kontakten med fångst av främmande rovdjur fick jag på 1990-talet på landsbygden i Hartola, där jag är uppvuxen. Eftersom jag tycker om vildmarksliv, och är mångsidigt aktivt inom både jakt och viltvård, är det väldigt fint att få delta i det här arbetet för en viktig sak.


Veijo Kröger

Finlands viltcentral, Helmi-restaureringsobjekt i Savolax-Karelen

Jakt och viltvård har alltid varit viktiga delar i mitt liv. Nu när de båda kombineras på ett intressant sätt i arbetet är det inte svårt att motivera sig inför arbetsdagen om morgnarna. Jag jagar mångsidigt, men huvudvikten ligger på små rovdjur och kråkfåglar. Mitt verksamhetsområde är stort och ger mig möjlighet att bekanta mig med nya områden och människor. Jag ser med intresse fram emot nya utmaningar och framgångar de närmaste åren.


Thomas Hagström

Forststyrelsen, Helmi-restaure-ringsobjekt i Mellersta Österbotten och Kustösterbotten

Jag är aktiv inom jakt och fiske. I synnerhet fångst av små rovdjur ligger mig varmt om hjärtat, liksom jakthundar, som är en viktig del av min hobby. Man kan kontakta mig angående objekt inom det vårdområde jag ansvarar för, också på svenska.


Harri Forsten

Forststyrelsen, Helmi-restaurerings-objekt i Satakunta och Egentliga Finland

Jag är aktiv inom viltvård och jakt och kommer från Havs-Björneborg. Jag har levt hela mitt liv i den här regionen och sett hur sjöfågelstammarna har minskat, i synnerhet under de senaste åren. Att förhindra fågel- och naturförlusten är det som motiverar mig i arbetet. Till utbildningen är jag viltmästare. Man kan kontakta mig angående fångst av främmande rovdjur på Helmi-fågelvattnen i Sydvästra Finland.


Teppo Kakkonen

Forststyrelsen, Helmi-restaurerings-objekt i Bottenvikens kustområde, från Torneå till Siikajoki samt Ule träsk

På fritiden verkar jag inom viltförvaltningsuppgifter och ägnar mig åt jakt och fiske. Min jakthobby fokuserar främst på fångst av små rovdjur med ställande hund. Jag är stationerad i Uleåborg och man kan kontakta mig angående fångst av främmande rovdjur på Helmi-fågelvattnen i mitt vårdområde.


Projektets Helmi-fångstobjekt finns runtom i Finland. Namnen och planerare på alla objekt finns här (vieraspeto.fi)