Stamförvaltningen av hjortdjur utvecklas

Under det första året av projektet Utveckling av älgförvaltningsområdenas verksamhet fokuserade verksamheten på utbildning av jägarna, materialproduktion samt utveckling av planeringen av beskattningen av hjortdjur. Huvudsyftet är att förbättra regleringen av hjortdjursstammarna.

textJani Körhämö
Publicerad28.4.2020

Projektet, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, har sitt ursprung i förvaltningsplanen för älgstammen, vilken gav upphov till många förnyelser, såsom insamling och tillgängliggörande av uppdaterade viltdata för jägare och allmänheten samt fastställande av mål för hjortdjursstammarna och tillvägagångssätt för beskattningsplaneringen. Senare har viltsvanshjortstammens kraftiga tillväxt krävt ytterligare satsningar på utvecklingen av stamregleringen. Efterfrågan på utveckling av flerartsförvaltning har också ökat.

Behovet av tilläggsresurser för utbildning av aktörer på fältet och för utveckling har varit uppenbart. I projektet arbetar nio älgförvaltningsområdesplanerare, som betjänar områdets jägare, jaktvårdsföreningar och intressentgrupper. Dessutom deltar de i utvecklingsarbetet.

 

Utbildning och kommunikation

Under det första verksamhetsåret 2019 ordnades över 300 utbildningsevenemang och antalet deltagare uppskattas vara närmare 10 000 personer. Utbildningsämnen var hjortdjursarternas biologi och selektiv beskattning, användningen av tjänsten Oma riista, ledning av jakten och förebyggande av hjortdjursskador.

Majoriteten av evenemangen ordnades på plats, men utbildning har också erbjudits på distans. Under våren utökas möjligheterna till distansutbildning på grund av coronasituationen.

Inom projektet har mycket material producerats. Till exempel utbildningsmaterial om rådjurets och vildsvinets biologi och jakt på arterna kunde tas i bruk under våren. Dessutom producerades uppskattningar om älgstammen samt material som behandlar förebyggande av hjortdjursskador. För fångst riktad mot hjortstammen publicerades i höstas kartor över de områden som är mest utsatta för kollisioner och odlingsskador.

Projektet har kommunicerat aktivt och använt sig av nya kommunikationskanaler. I bloggen och podcasten Sorkkia ja sarvia (sv. Klövar och horn) som projektet har publicerat har man tagit upp aktuella ämnen i anknytning till hjortdjur och vildsvin, vilka enligt de höga besökarantalen har intresserat allmänheten och väckt diskussioner.

 

Utveckling på bred front

Projektets utvecklingsåtgärder är förknippade med bland annat utveckling av beskattningsplanering och förebyggande av hjortdjursskador. Arbetet fortsätter inom båda områdena. I år pågår granskning och vid behov uppdatering av älgförvaltningsområdenas gränser samt utveckling av en flerartsförvaltning som beaktar samspelet mellan stora rovdjur och hjortdjur. I det första skedet är målet att främja flerartsbestånd genom att samordna stamuppgifterna för hjortdjur och stora rovdjur i en mer överskådlig form.

Behovet av en precisering av uppskattningen av vitsvanshjortsstammen har under de senaste åren ökat på grund av stammens snabba tillväxt. Insamlingen av hjortobservationer för förbättrad stamuppskattning når i höst pilotprojektstadiet. Älgförvaltningsområdesplanerarna deltar i förankringen av förfarandet. För insamlingen av observationer har en ny funktion byggts upp i tjänsten Oma riista. Mängdmässiga mål för vitsvanshjortstammen i de olika älgförvaltningsområdena fastställs år 2021. Förfarandet förbereds under innevarande år.

Utvecklingsprojektet för älgförvaltningsområdenas verksamhet pågår till slutet av år 2021. Projektet har som mål att skapa en ännu bättre fungerande reglering av hjortdjursstammarna som motsvarar samhällets olika behov.

Jani Körhämö, projektchef, Finlands viltcentral