SOTKA lyfter och HELMI glänser

Den senaste tiden har projekten SOTKA och HELMI ofta nämnts i vilt- och miljöpublikationer. Vad handlar projekten om?

textJarkko NurmiBild Erkki Alasaarela / Vastavalo
Publicerad28.4.2020

SOTKA-projektet är jord- och skogsbruksministeriets projekthelhet, vars mål är att restaurera och anlägga våtmarker i samarbete med markägare och jaktföreningar, effektivisera fångsten av mink och mårdhund för att skydda fågelfaunan och starta nya undersökningar i anknytning till sjöfåglar. En viktig del av projektet är att stödja markägarnas och jaktföreningarnas naturvårds- och talkoarbete. SOTKA-projektet finansieras med några miljoner euro via regeringsprogrammet.

HELMI-programmet är miljöministeriets projekthelhet, vars mål är att vårda omfattande livsmiljöhelheter – lundskogar, myrar och deras vattenhushållning, kulturmiljöer och utveckla aktiv vård av skyddsområden. Programmet HELMI finansieras med cirka 100 miljoner euro i regeringsprogrammet.

Projekten är planerade så att de ska stödja varandra och förvaltningsområdenas olika fack utgör inget hinder för verksamheten. Skötseln av livsmiljöer ses som en helhet, i vilken jord- och skogsbrukets funktioner förenas med naturvård, som stöder skötseln av de värdefulla naturobjekten och naturskyddsområdena. Samarbete mellan viltförvaltningen, miljöförvaltningen och olika amatörbiologgrupper till förmån för den finländska naturen har efterlysts länge, och nu får det ett konkret innehåll.

Kärnan i projekthelheterna är skötseln av sjöfågelstammarna. En stor mängd sjöfågelobjekt har förstörts genom torrläggning av jord- och skogsbruksområden, häckningsmiljöer försvagas av förändrad växtlighet i övergödda vattendrag, och skyddade fågelvatten kräver skötsel. Vid skötseln av naturskyddsområden har man upptäckt förstörelse av bon och ungar orsakade av främmande rovdjur. För att skydda den biologiska mångfalden krävs gemensamma åtgärder. Inte heller i fråga om finansieringen utgör förvaltningsgränserna något hinder. Inom HELMI-programmet finansieras fångst av främmande rovdjur på skyddade fågelvatten på ungefär de 50 viktigaste objekten.

Finlands viltcentral har i vår startat två SOTKA-projekt. I det ena stöds markägares och jaktföreningars verksamhet inom återställande av våtmarker genom att man erbjuder hjälp med planering och genomförande samt finansiering.

Det andra projektet fokuserar på att stödja pilotjaktvårdsföreningarnas fångst av främmande rovdjur med hjälp av utbildade fångstgrupper. Erfarenheterna från projektet kan senare förankras mera omfattande som en del av jaktvårdsföreningarnas verksamhet. I Åbolands skärgård har man startat en imponerande operation för vård av skärgårdsnaturen. Som viltcentralens samarbetspartner verkar föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys och målet är att skapa en bred zon i Åbolands skärgård som är fri från främmande rovdjur, för att på så vis säkerställa en rik fågelfauna på fågelskär och fågelholmar. I samarbetet deltar även WWF. Att få kontroll över situationen med främmande rovdjur på områden med känslig skärgårdsnatur är en gemensam sak för naturskyddsfolk och jägare.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är enligt internationella undersökningar förstörelsen och splittringen av livsmiljöer samt den förstörelse av ursprungsnaturen som de främmande arterna orsakar. Dessa problem kan lösas med hjälp av insatser från olika naturintresserade aktörer och genom sektorsövergripande förvaltningssamarbete. Det är just detta projekten SOTKA och HELMI handlar om. Kom med i samarbetet!

Jarkko Nurmi, chef för vilthushållning, Finlands viltcentral