SOTKA siivilleen ja HELMI hohtamaan

Viime aikoina riista- ja ympäristöalan julkaisuissa on usein esiintynyt SOTKA- ja HELMI- hankkeet. Mistä niissä on kyse?

TekstiJarkko NurmiKuva Erkki Alasaarela / Vastavalo
Julkaistu28.4.2020

SOTKA-hanke on maa- ja metsätalousministeriön hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on kunnostaa ja luoda kosteikoita yhteistyössä maanomistajien ja metsästyseurojen kanssa, tehostaa minkin ja supikoiran pyyntiä linnuston suojelemiseksi ja käynnistää uutta vesilintuihin liittyvää tutkimusta. Tärkeänä osana on maanomistajien ja metsästysseurojen luonnonhoito- ja talkootyön tukeminen. SOTKA-hanketta rahoitetaan useammalla miljoonalla eurolla hallitusohjelman kautta.

HELMI-ohjelma on ympäristöministeriön hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on hoitaa laajoja elinympäristökokonaisuuksia – lehtometsiä, soita ja niiden vesitaloutta, perinneympäristöjä ja kehittää suojelualueiden aktiivista hoitoa. HELMI-ohjelmaa rahoitetaan noin 100 miljoonalla eurolla hallitusohjelmasta.

Hankkeet on suunniteltu tukemaan toisiaan, eivätkä hallintoalojen ”siilot” tule toiminnan esteeksi. Elinympäristöjen hoito nähdään kokonaisuutena, jossa maa- ja metsätalouden toimiin kytketään luonnonhoitoa, joka tukee arvokkaimpien luontokohteiden ja luonnonsuojelualueiden hoitoa. Riistahallinnon, ympäristöhallinnon ja eri luontoharrastajaryhmien yhteistyötä suomalaisen luonnon hyväksi on kaivattu kauan.

Vesilintukantojen hoito on hankekokonaisuuksien ytimessä. Maa- ja metsätalousalueiden kuivatus on hävittänyt suuren määrän ennen rikkaita vesilintukohteita, vesien rehevöityminen heikentää kasvillisuuden muutosten kautta poikueympäristöjä ja suojellut lintuvedet tarvitsevat hoitoa. Luonnonsuojelualueiden hoidossa on havahduttu vieraspetojen aiheuttamiin pesä- ja poikastuhoihin. Tarvitaan yhteistä toimintaa monimuotoisuuden suojaamiseksi. Rahoituksen suhteenkaan ei hallintojen reviirirajoista piitata. HELMI-ohjelmassa rahoitetaan suojeltujen lintuvesien vieraspetopyyntejä noin 50. tärkeimmällä kohteella.

Suomen riistakeskuksessa on tänä keväänä alkanut kaksi SOTKA-hanketta. Toisessa tuetaan maanomistajien ja metsästysseurojen toimintaa kosteikkojen kunnostamiseksi tarjoamalla suunnittelu- ja toteutusapua sekä rahoitusta.

Toinen hanke keskittyy tukemaan pilottiriistanhoitoyhdistysten vieraspetopyyntiä koulutettujen pyyntiryhmien avulla. Hankkeen kokemukset voidaan myöhemmin jalkauttaa laajemmin osaksi riistanhoitoyhdistysten toimintaa. Turunmaan saaristossa on käynnistynyt vaikuttava saaristoluonnon hoito-operaatio. Riistakeskuksen yhteistyökumppanina toimii Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ja tavoitteena on luoda Turunmaan saaristoon laaja vieraspedoton vyöhyke, jotta lintuluotojen ja -saarien rikas linnusto voidaan turvata. Yhteistyössä on mukana myös WWF.  Vieraspetokontrolli herkillä saaristoluontokohteilla on suojeluväen ja metsästäjien yhteinen asia.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan luonnon monimuotoisuuden suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen sekä vieraslajien alkuperäisluonnolle aiheuttamat tuhot. Näitä ongelmia voidaan ratkoa eri luontoharrastajien vahvuuksia hyödyntämällä ja hallintojen välisellä, siilottomalla yhteistyöllä. Juuri tätä työtä SOTKA:ssa ja HELMI:ssä tehdään. Tule mukaan!

Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus