Grupper för främmande rovdjur effektiverar fångsten på fastlandet

Inom projektet SOTKA-främmande rovdjur utvecklas metoder för effektivt minskande av mårdhunds- och minkstammarna. Målet är att skapa ett koncept för minskning av stammarna av främmande rovdjur på stora fångstområden på finska fastlandet.

textKari KarhulaBild Hannu Rämä /Vastavalo
Publicerad4.12.2020

Verksamheten för projektet SOTKA-främmande rovdjur på fastlandet utvecklas i områdena för Nokianejdens, Lahtisnejdens och Tavastkyro-Viljakkala jaktvårdsföreningar. Modellen som utvecklas ska enligt planerna tas i riksomfattande användning.

 

Grupperna för främmande rovdjur är verksamhetens ryggrad

Projektets verksamhet grundar sig på grupper för främmande rovdjur, vilka genomför avlägsnandet av de främmande rovdjuren, d.v.s. fångsten, i praktiken. I området för varje jaktvårdsförening som deltar i projektet finns en grupp på cirka tio personer.

Grupperna består av smårovdjursjägare som kan verka professionellt och har det specialkunnande som krävs för fångsten. Grupperna genomför fångsten och rapporteringen enligt gemensamt överenskomna regler. Varje grupp har en ledare som koordinerar sin grupps verksamhet.

 

Fångst på värdefulla fågelområden

Fångsten riktas till värdefulla fågelområden och till områden där fångsttrycket har varit svagt.  Främmande rovdjur fångas i synnerhet i den omedelbara närheten av fågelområdet, samt i en ”skyddszon” på cirka två kilometer runt fågelvattnen. Avsikten med skyddszonen är att hålla de främmande rovdjuren borta från vattenlinjen, där fåglarna häckar, och på så vis förhindra problem i livsmiljön orsakade av främmande rovdjur.

 

Verksamheten grundar sig på samarbete

Ett av de centrala målen för projektet har varit att utveckla samarbetet mellan Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna och grupperna för främmande rovdjur.

Jaktvårdsföreningarna har haft en betydande roll i upprättandet av avtal för gränsöverskridande verksamhet för grupperna för främmande rovdjur samt för bildandet av grupperna. Genom avtalen möjliggörs gruppernas fångstverksamhet över gränserna mellan olika jaktföreningars områden.

I huvudsak har avtalen om gränsöverskridande verksamhet på pilotområdena ingåtts utan problem. Jaktvårdsföreningarnas roll är som förväntat central för ingåendet av avtal.

Erfarenheter från den första hösten

Fångsten av främmande rovdjur inom projektet startade i augusti 2020. Grupperna för främmande rovdjur har arbetat aktivt, och tiotals minkar och hundratals mårdhundar har redan fångats.

Trots den framgångsrika starten håller fångsteffektiviteten först nu på att nå sin kulmen. I synnerhet nya fångstanordningar och nya objekt för avlägsnande av rovdjur kräver sin tid och inlärning innan fångsten når sin optimala effektivitet.

Projektets verksamhetsmodell, som grundar sig på grupperna för främmande rovdjur, ser ut att vara fungerande och kostnadseffektiv. En förutsättning för verksamhetens effektivitet är en fungerande koordination och samarbete mellan de olika aktörerna.

Projektet SOTKA-främmande rovdjur är en del av projekthelheten SOTKA som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet koordineras av Finlands viltcentral.

Kari Karhula planerare, Finlands viltcentral