Viltstammarna under förändring
E-Viltdagarna 2022

Publicerad7.3.2022

Navinder Singh (Sveriges Lantbruksuniversitet) berättade om framtiden för skötseln av hjortdjursstammarna.

Nuförtiden lever flera klövdjursarter i samma områden och därför bör vi övergå till flerartsförvaltning. Från den här utgångspunkten började man i Sverige tillämpa älgförvaltningsområdena på andra arter. Genom att kombinera viltdata fick man en ny bild av klövviltsläget.

Konkurrensen om födan riktar sig särskilt mot fältskiktet. Kalhyggen är därför viktiga för hjortdjuren under samtliga årstider. Men när det förekommer flera arter i ett område så sjunker älgarnas fysiska kondition. Torra och heta vårar resulterar i mindre kalvar. Enligt Singh förutsätter flerartsförvaltning att de stora rovdjuren inkluderas. Inte heller tamrenen får uteslutas.

Skogsvildrenen i kläm i sin miljö

Tillgången på lämpliga fortplantningsmiljöer för skogsrenen är begränsad. Söder om renskötselområdet finns de precis där som skogsrenarna befinner sig, berättade Antti Paasivaara (Luke), Sakari Mykrä-Pohja (Forststyrelsen) och Annika Herrero (Luke).

Skogsrenen skiljer sig från de övriga hjortdjuren på det viset att skogsbruket minskar artens livsmiljöer. Arten tål dessutom vargens predation sämre. Om rovdjurspredationen ökar kan det leda till att skogsrenen dör ut. Likaså bör vi förhindra korsningar med tamren.

Inom Life-projektet bereds en stamförvaltningsplan och på Luke utvecklar man ett verktyg för flerartsförvaltning. Målet är en adaptiv stamförvaltning där man i skogsrensområdet inkluderar de stora rovdjuren och de övriga hjortdjuren.

Fågeljakten på väg till en ny era

Matthieu Guillemain (Office français de la biodiversité) från Frankrike är övertygad om att vi i framtiden kan jaga sjöfåglar enbart om vi känner till fågelstammarnas tillstånd och avskjutningen. Enligt hans vision kommer avskjutningsanmälningarna att bli obligatoriska i Europa.

Även sättet att tänka på flyttvägsnivå (flyway) måste befästas hos de europeiska jägarna; om häckningsområdena försvagas måste avskjutningen i övervintringsområdena minskas.

Ripan och iståndsättningen av myrar

Andreas Lindén (Luke) berättade om de preliminära resultaten av inventeringarna av ripor på iståndsatta objekt. Före iståndsättningarna observerades 7,1 riprevir /objekt och efter 20 revir /objekt.

Resultaten räknas som bäst. I skrivande stund har vi alltså ingen slutlig bekräftelse på att iståndsättningarna ger ett positivt resultat.

Inventeringen av skärgårdsfåglar kompletteras

Enligt Tuomas Seimola (Luke) har predationstrycket tvingat skärgårdsfåglar att flytta till nya områden. Inventeringarna kommer att kompletteras med ruttinventeringar i inner- och mellanskärgården.