Vi söker en utvecklare för viltbranschen

Vilt- och naturvårdsarbetet som jägarna uträttar har ett gott anseende. Det skapar en grund för hållbar jakt. Förbättrandet av viltets levnadsvillkor fungerar effektivast när verksamheten får stöd av högklassig vetenskaplig forskning. Finlands viltvårdsstiftelse förnyar sin verksamhet genom att skapa nya kanaler för finansieringen av natur- och viltvård, och viltforskning.

Bild Veli-Matti Väänänen
Publicerad11.1.2021

Finlands viltcentral har utvecklat vården av viltets livsmiljöer som en del av jord- och skogsbruket.

Konceptet viltvänligt skogsbruk, iståndsättningen och skapandet av våtmarker samt effektiveringen av jakten på främmande rovdjur utgör tre exempel på verksamhetssätten. Det går att förbättra de grundläggande förutsättningarna för viltets överlevnad genom små förändringar i praxis som knappt alls försvagar lönsamheten för jord- och skogsbruket.

 

Sponsorer för viltet?

I vårt land har det saknats en verksamhetsmodell för privat och företagsbaserad resursanskaffning för att finansiera vården av viltets livsmiljöer och tillhörande forskning om småvilt. Ute i världen finns exempel på sådan verksamhet. Ducks Unlimited, Delta Waterfowl och Game & Wildlife Conservation Trust utgör exempel på effektiv resursanskaffning inom den privata sektorn där förmånstagarna är viltarter vilkas livsmiljöer har försvagats på grund av mänsklig verksamhet.

Dessutom gynnar arbetet för viltets livsmiljöer en hel skara andra växt- och djurarter. Vi är övertygade om att ett sådant arbete för livsmiljöerna utgör ett bra sätt för företag att visa ett sådant ansvarstagande som konsumenter ofta kräver. Naturförlusterna utgör ett allvarligt hot också mot människan, men med nya verksamhetsformer kan förlusterna förebyggas.

Finlands viltvårdsstiftelse önskar delta när det här viktiga arbetet inleds i vårt land och förnyar därför sin verksamhet genom att skapa nya kanaler för natur- och viltvården, och finansieringen av viltforskning.

Stiftelsen söker nu en idérik och marknadsföringskunnig utvecklare för viltbranschen för att skapa verksamhetsmodeller för privata donationer och övrig resursanskaffning i enlighet med penninginsamlingslagen för att stöda viltrikedomen i vårt land. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och pågår till utgången av 2022. Vi hoppas att det leder till nya finansieringsmöjligheter och därmed till fasta anställningar.

Läs mera här om du vill vara med och skapa nya marknadsbaserade verksamhetssätt för att stöda viltet. Finlands viltvårdsstiftelse ser fram emot din ansökan. Och viltet behöver den!

 

Finlands viltvårdsstiftelse arbetar med att främja och stöda utvecklandet av viltvården i vårt land. Stiftelsen publicerar årligen den viltvetenskapliga boken Suomen riista i samarbete med viltforskningen och beviljar varje år stipendier till unga viltforskare. För att uppfylla sitt syfte kan stiftelsen skaffa och äga fast egendom, och skriva avtal om användningen av bidrag eller projektfinansieringen för aktuella områden.

Stiftelsen grundades av Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands Jägarförbund rf. Den samarbetar intimt med Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Forststyrelsen.