Resultaten från jakten på Åland 2023 (Åland)

Text Roger Gustavsson och Robin Juslin  Bild Asko Hämäläinen

Publicerad3.7.2024

Älgjakten 2023

Under älgjakten 2023 fälldes endast elva älgar men i statistiken ingår även en trafikdödad älgtjur i Sund vilket betyder att årets resultat blev 2 tjurar, 2 kor samt 8 kalvar. Orsaken till det magra resultatet är att de flesta älgjakträttsområdena höll upp med älgjakten helt efter det senaste årens nedgång av älgstammen och dess dåliga kondition.

I höst ska en ny treårsperiod inledas och nya beslut ska tas om hur jakten ska bedrivas. Jaktenheten samlade därför representanter från jaktvårdsföreningarna och jakträttsområdena för att gemensamt diskutera målsättningarna och alternativ för kommande period. Inledningsvis redovisade landskapsregeringen aktuell statistik över älgstammens utveckling och presenterade det nya programmet för inventering av klövviltets fodertillgång.

En av slutsatserna av diskussionen som följde är att ett totaluppehåll hjälper föga om inte även åtgärder för att förbättra älgarnas kondition samtidigt vidtas. Därför uppmanas jaktlagen till en aktivare förvaltning av sina lokala stammar av de övriga hjortdjuren, rådjur och vitsvanshjort, för att minska den höga konkurrenssituationen och därmed förbättra fodertillgången även för älgen. Det är sannolikt den åtgärd som på kort sikt kan ha störst betydelse för älgstammens utveckling samtidigt som risken för skogsskador beaktas, då älgen erbjuds ett större utbud av föda om konkurrensen minskar. Med diskussionerna som hölls under mötet som underlag fastställde landskapsregeringen grundprinciperna för hur älgjakt ska bedrivas under den kommande perioden.

Principerna understryker att målsättningen för perioden är att spara de produktiva älgarna genom att i huvudsak rikta jakten på kalv och endast bedriva en ytterst begränsad jakt på vuxna älgar, att det i vinterstam ska finnas lika många tjurar som kor och att kalvproduktionen styr avskjutningen. Därför har målsättningen för andelen kalv i avskjutningen bestämts till 80 %. I praktiken innebär det att ingen riktad jakt på vuxna älgar ska bedrivas, men det finns utrymme för att ta bort någon underutvecklad eller sjuk individ eller lösa någon annan specialsituation.

Arbetet för att förbättra kunskapsläget i hjortdjursförvaltningen fortsätter genom att spillning från hjortdjuren kommer att analyseras för att undersöka hur de utnyttjar deras gemensamma födoresurs och även inventeringarna av fodertillgången kommer att upprepas nästa år. Sammantaget kommer vi att få en mycket bättre bild av hur förutsättningarna för våra hjortdjur ser ut vilket kommer att stärka den framtida förvaltningen betydligt.

Återkommer på temat när resultatet av denna vårs inventeringar är färdiga att presenteras. – RJ

 


Rådjursjakten 2023

Resultatet från rådjursjakten 2023 blev 4 883 rådjur vilket är lite färre än föregående år då 5 717 rådjur fälldes. Fördelningen var 1 666 bockar (1 901), 1 347 getter (1 604) och 1870 killingar (2 212), (fjolårets resultat inom parentes). Jakten och jakttrycket var lägre i år än tidigare år. Uttryckt i fällda rådjur per areal så minskade jakttrycket till 4,1 rådjur per 100 ha jämfört med 4,7 rådjur per 100 ha året före.

Som ni ser i tabellen här bredvid så är det dock en rätt så stor variation mellan kommunerna. I regel så har vi en tätare rådjursstam och därmed större avskjutning i kommunerna runt centrala Åland medan jakttrycket i allmänhet minskar ju längre ut mot skärgården vi kommer. Ett undantag här är dock Kökar som har en stor rådjursstam men också en aktiv jakt av den samma.

Orsaken till nedgången i avskjutningen kan ha flera orsaker, dels så har ju avskjutningen höjts under de senaste åren delvis tack var möjligheten till jakt under januari månad men vi har även från jaktförvaltningen uppmanat jaktlagen att försöka nå en avskjutning på ca 5 rådjur på 100 ha för att minska vinterstammen. Med det sagt är det inte helt säkert att hela nedgången är på grund av en lägre stam av rådjur.

Vi fick en väldigt tidig vinter med både mycket snö och isar vilka till en viss del avbröt jakten och då framför allt jakten med hund. Men även där man kunde jaga så blev förutsättningarna för jakten sämre och troligen påverkade även det antalet fällda rådjur detta år. Ytterligare statistik angående rådjursjakten hittar du på www.regeringen.ax, sök på jakt och statistik. –RG

 


Vitsvanshjortsjakten 2023

Under hösten fälldes 101 hjortar på Åland vilket är en betydande minskning från året före då 145 fälldes. Hjortar fälldes endast i tre kommuner nämligen Brändö 50 (56), Kumlinge 40 (63), Föglö 11 (19), (fjolårets resultat inom parentes). Detsamma gäller för vitsvanshjortsjakten som rådjursjakten den relativt tidiga vintern kan säkert ha påverkat resultatet av jakten. Men det ser ändå ut som stammarna i den östra skärgården har stabiliserat sig. Från fasta Åland är det ännu relativt få observationer av vitsvanshjort och därmed heller inte någon jaktbar stam undantagen skärgården i Lemland söder om Mariehamn. –RG

 


Säl- och skarvjakten 2023

Totalt fälldes 172 gråsälar år 2023–24 vilket är något fler än de 132 gråsälar som fälldes året före. Resultatet från skarvjakten var 1 880 fällda skarvar jämfört med 1 635 skarvar år 2022. Endast år 2020 då vi fällde 2 420 skarvar har antalet fällda skarvar varit högre. Vi vill återigen passa på att påminna om att skyddsjakten för båda dessa arter inte längre kräver personliga tillstånd utan kan ske på eget initiativ, båda arter har dock fastställda kvoter om hur många som får fällas. De årliga kvoterna var år 2023, 500 gråsälar respektive 3 000 storskarvar. Det är väldigt viktigt att man rapporterar de gråsälar och storskarvar som fälls för att vi ska kunna följa med utvecklingen och också utveckla jakten. Mer information finns på hemsidan www.regeringen.ax. –RG