Lärare efterfrågar utbildning i viltvänligt skogsbruk

Under våren riktades en enkät till läroanstalter som ger undervisning i skogliga ämnen med frågor om undervisning och läromedel om viltvänligt skogsbruk. Bland dem som svarade följde vi upp med frågor om det fanns intresse att delta i utbildningar i viltvänligt skogsbruk.

Bild Juha Kuittinen
Publicerad2.4.2020

En majoritet av svararna uppgav att de kände till det viltvänlig skogsbruket som system och för nästan 70 procent ingick det i jobbet att undervisa i ämnet. Bland dessa uppgav nästan hälften att undervisningen bestod av en kurs specifikt om viltvänligt skogsbruk medan drygt hälften uppgav att ämnet ingick i annan undervisning. Värt att notera är att drygt 90 procent av svararna uppgav att undervisningen i ämnet inkluderade praktiska övningar eller undervisning i terrängen.

Nästan 80 procent av svararna uppgav att de var intresserade av undervisning i viltvänligt skogsbruk och för en majoritet skulle undervisningen helst bestå av en kombination av föreläsningar och undervisning i terrängen.

Materialet samlades in genom en enkät i liten skala som skickades till sammanlagt 29 läroanstalter. Enkäten besvarades av personal på skolorna och från några av dem fick vi flera svar. Några av de svarande uppgav inte vilken läroanstalt de företrädde, men de som gjorde det företrädde 13 skolor. Således deltog nästan hälften (44,8 %) av de kontaktade läroanstalterna i enkäten.