Glöm inte den landsomfattande bäverinventeringen!

Publicerad5.11.2023

Anteckna under innevarande höst samtliga observationer av bäverbon (bebodda vinterhyddor) och arten i Oma riista. Alla bäverobservationer är värdefulla; anteckna därför också syn-, damm- och gnagobservationer. I avslutningsanmälningen för älgjakten frågas det också efter bävrar i jaktområdet. 

Naturresursinstitutet efterlyser gnagspån från trakter där bägge bäverarterna kan förekomma. Du finner anvisningarna för inskickandet på institutets webbplats. 

Institutet använder informationen för att uppskatta storleken på och utbredningen för bäverstammarna samt för undersökningarna av hur bävrarna använder sin livsmiljö. Botätheten anges på kartan i rutor om 20 km x 20 km (luonnonvaratieto.luke.fi). 

Ytterligare information om inventeringen av bäverbon: majavapesa@luke.fi

Mera om samma ämne