Förvaltningsplanen för skogsrenstammen har publicerats

De viktigaste målen för förvaltningsplanen för skogsrenstammen är att bevara och stärka skogsrenstammen och att förena delstammarna i Suomenselkä och Kajanaland.

Bild Juha Sahlgren
Publicerad2.10.2023

Genom åtgärderna i förvaltningsplanen för skogsrenstammen vill man säkerställa att de livsmiljöer som är viktiga för skogsren räcker till och håller hög kvalitet. Även flerartsförvaltning är mer framträdande i förvaltningsplanen än tidigare. I förvaltningsplanen lyfts det fram aktuella hot mot och utmaningar för skogsrenstammens livskraft.

Som de största utmaningarna har man identifierat förändringarna i markanvändningen till följd av vindkraftsutbyggnad samt ökningen av rovdjursbestånden och utvidgningen av deras utbredningsområde. Också skogsrenens spridning norr om Ule älv nära renskötselområdet kommer att kräva snabba åtgärder för att skydda skogsrenens arvsmassa.

Förvaltningsplanen har utarbetats av Finlands viltcentral som en del av projektet MetsäpeuraLIFE 2020–2022. Förvaltningsplanen är en uppdatering av den första planen som publicerades 2007. Förvaltningsplanen består av separata avsnitt för åtgärderna och för bakgrunden till dessa. I förvaltningsplanen har man beaktat de senaste forskningsrönen, skogsrenstammens senaste utveckling och de stamförvaltningsåtgärder som genomförts hittills. Förvaltningsplanen för skogsrenstammen har publicerats i elektronisk form i statsrådets publikationsserie.

Förvaltningsplan för skogsrenstammen (på finska)