Sädgåsinventeringen i juli

Naturresursinstitutet fortsätter med flyginventeringen av sädgäss som Finlands viltcentral har inlett som ett pilotprojekt.

Text Antti Paasivaara  Bild Petri Timonen

Publicerad27.6.2022

Med inventeringen följer vi under den första halvan av juli med helikopter gåsstammens storlek och struktur på drygt tusen potentiella ruggningsplatser på olika håll där sädgåsen förekommer. Institutet har sedan 2018 utvecklat en inventeringsmetod främst för vårt inhemska behov och detta är den tredje inventeringen i sin nuvarande form. Enligt planerna ska vi etablera den helikopterburna inventeringen av sädgäss som en del av de normala vilträkningarna.

En svår art att följa

Sädgåsen har visat sig vara en av de allra svåraste arterna att inventera. Den är fåtalig och bebor vidsträckta och svårnådda ödemarker. Tidigare har bara en liten del av de inventerade platserna varit gåsbebodda trots att samtliga är tänkbara ruggningsplatser. De ruggande gässen är skygga, vilket gör uppgiften ännu svårare.

Trots detta har vi det ambitiösa målet att skapa en uppfattning om den årliga produktionen av ungar och så småningom också av stammens nutillstånd. Detta i kombination med annat material.

GPS-märkningar och markinventeringar som stöd för flyginventeringen

Sedan 2018 har flyginventeringen fått stöd av GPS-halsringar på gäss. Vi förväntar oss att de märkta kullarna ska avkasta data i realtid för inventeringen och forskningen i kraven som sädgåsen ställer på sin miljö. Men på grund av boförlusterna är det bara ett fåtal märkta gäss som får en kull. Vi måste alltså satsa ännu mer på märkningarna.

På några platser inventerar vi de ruggande sädgässen och ungarna också på marken för att få en uppfattning om hur de olika metoderna fungerar. Men att genomföra markinventeringar utan att störa gässen har även det visat sig vara svårt. Men med omsorgsfulla förberedelser kan en sådan när den lyckas ge oss en exaktare uppfattning om gässen på en viss plats. Å andra sidan har helikoptern visat sig vara överlägset bäst när det gäller att på kort tid nå gässen på vidsträckta områden i svårgången terräng som är besvärlig eller omöjlig att nå till fots.

I nästa nummer av tidningen Jägaren berättar vi mera om resultatet av sommarens inventering.

Den preliminära planen för inventeringsplatserna (svarta punkter) på olika håll i landet. Inventeringen omfattar större delen av sädgåsens utbredningsområde.