Operation Fågelatlas – vi söker sjöfågelspecialister!

Med en kartläggning kallad Fågelatlas följer vi med några decenniers mellanrum med förändringarna hos den häckande fågelfaunan i vårt land. Den senaste kartläggningen började i fjol. Men för att kartläggningen ska bli heltäckande behöver vi hjälp av er jägare. Atlasen behöver mera information om de jaktbara sjöfåglarna. Haka på och häng med!

Text Jarkko Nurmi  Bild Getty Images

Publicerad5.5.2023

Kartläggningen av förändringarna hos den häckande fågelfaunan görs i kartrutor om 10 x 10 kilometer. De tidigare kartläggningarna har huvudsakligen gjorts av amatörornitologer, men tanken är nu att snäppa upp täckningsgraden. Alltså behöver vi er jägare. Det finns ju en jaktförening i nästan varje by och stad i hela landet. I synnerhet i landets norra delar finns det gott om rutor som inte har kartlagts och där känner vi inte till häckningsmiljöernas sjöfågelpotential.

Fågelatlasen – häng med som specialist

Finlands viltcentral inledde i april en kampanj för att samla in information om sjöfåglarna, i synnerhet där vi har luckor i kartläggningen. De regionala viltplanerarna söker genom jaktföreningarna och jaktvårdsföreningarna ”sjöfågelspecialister” som utbildas för uppgiften.

Observationerna kan skrivas in i Oma riista på plats i terrängen, och därifrån fortsätter de till atlaskartläggningen.

Särskilt viktiga är observationerna av kullar av de försvagade sjöfåglarna – stjärtand, bläsand, skedand, årta, vigg, brunand och sothöna. Men observationer av sädgäss är också värdefulla.

Fler utbildningsdagar för sjöfågelspecialister är på gång. Du kan anmäla dig genom att kontakta viltplaneraren i din region. Kontaktinformationen finner du på Finlands viltcentrals webbplats.

Fågelatlasen – alla med!

Senare på sommaren behöver vi observationer av fågelkullar från alla jägare. Vem som helst kan delta genom att skriva in sina observationer av kullar i Oma riista. Oavsett om du gör observationen på semestern ute på bryggändan eller om du letar efter sjöfågelkullar på allvar, så anteckna det du ser!

Viltcentralen hoppas på aktivitet också vid par- och kullräkningen av sjöfåglar så vi får in sådan information i fågelatlasen, men vi ska vara särskilt atlasaktiva med kartläggningen av häckningsområden.

 


Text Risto Paakkonen

Än finns det luckor i fågelatlasen – jägare, dra ditt strå till stacken!

Vi behöver bättre täckning på observationerna av sjöfåglar, och det gäller för både punkträkningarna och atlaskartläggningen. Viktiga häckningsområden får inte lämnas utanför.

De årliga sjöfågelinventeringarna

  • Görs vid vissa tider på fasta obspunkter.
  • Vi kan och bör grunda nya obspunkter.
  • Vi följer med sjöfågelstammarna, deras utveckling och häckning, och gör upp en årlig rapport: luke.fi/sv/uppföljningar/uppfoljning-av-sjofaglar

Nätverket av observationspunkter för sjöfågelräkningen har fortfarande luckor på många håll i landet, i synnerhet i norr.

 


Atlaskartläggningen 2022–2025

  • Observerandet är inte avgränsat som för sjöfågelinventeringarna.
  • Vi kartlägger samtliga fågelarter och deras häckning i kartrutor.
  • Vi jämför med de tidigare kartläggningarna (föregående 2006–2010).
  • Punkträkningen av sjöfåglar inkluderas i atlaskartläggningen.
  • Lintuatlas.fi.
En bild på bläsandens häckningsutbredning ur föregående atlaskartläggning.

Det finländska viltkunnandet håller världsklass

Informationen som jägarna samlar in är färsk och används när beslut fattas. Nätverket av vilttrianglar och det finländska sättet att samla in data om hjortdjuren och de stora rovdjuren är globalt sett unikt och står som garant för hållbarhet. Jägarna tar fram viltinformation, oberoende forskare gör uppskattningar av viltstammarna och jord- och skogsbruksministeriet fattar i samråd med viltcentralen de beslut som krävs om viltet.

Jägarna utmärker sig också vid inventeringarna av sjöfåglar, men där har vi fortfarande en bit kvar att gå.