Metsähanhilaskenta heinäkuussa

Luonnonvarakeskus jatkaa Suomen riistakeskuksen pilotoimaa metsähanhikannan lentolaskentaa.

Teksti Antti Paasivaara  Kuva Petri Timonen

Julkaistu27.6.2022

Laskennassa seurataan hanhikannan kokoa ja rakennetta helikopterilla yli tuhannesta potentiaalisesta sulkimispaikasta eri puolilla metsähanhen esiintymisaluetta heinäkuun alkupuoliskon aikana. Luke on kehittänyt lähinnä kansallisiin tarpeisiin sopivaa laskentamenetelmää vuodesta 2018 lähtien ja nykyisessä muodossa laskenta on kolmas. Tavoitteena on vakiinnuttaa metsähanhilennot osaksi normaalia riistaseurantaa.

Vaikea seurattava

Metsähanhi on osoittautunut erääksi kaikkein haastavimmista riistaseurannan kohteista. Se on harvalukuinen ja asuttaa laajoja vaikeasti saavutettavia erämaita. Aikaisemmin vain pieni osuus lasketuista kohteista on ollut asuttuja, vaikka niistä kaikki ovat potentiaalisia sulkimispaikkoja. Sulkivien hanhien arkuus vain lisää haastetta.

Tästä huolimatta nykyisen laskennan kunnianhimoisena tavoitteena on tuottaa näkemys vuotuisesta poikastuotosta ja tulevaisuudessa myös metsähanhikannan tilasta yhdessä muiden aineistojen kanssa.

Lentolaskentaa tuetaan GPS-merkinnöin ja maalaskennalla

Laskentaa on tuettu vuodesta 2018 lähtien GPS-kaularengasmerkinnöin, jolloin merkkihanhipoikueiden odotetaan tuottavan reaaliaikaista tietoa laskennan ja metsähanhen elinympäristövaatimusten tutkimuksen tarpeisiin. Toisaalta pesätappioista johtuen vain harva merkkihanhi tuottaa poikueen, joten merkitsemiseen on jatkossa panostettava nykyistä enemmän.

Sulkivat metsähanhet ja poikaset lasketaan joiltain kohteilta myös maalaskentana, jotta saataisiin näkemys eri menetelmien hyödyistä. Häiriötön maalaskentakin on osoittautunut käytännössä haasteelliseksi, mutta huolellisen valmistautumisen ansiosta se voi parhaimmillaan tuottaa lentolaskentaa tarkemman näkemyksen yksittäisen kohteen hanhikannasta.

Toisaalta helikopteri on osoittautunut ylivoimaiseksi tavoittamaan hanhia laajoilta ja vaikeakulkuisilta alueilta lyhyessä ajassa, jonne maalaskenta on joko liian työläs tai mahdoton.

Kesän laskennan tuloksista kerrotaan seuraavassa Metsästäjä-lehdessä.

Laskentakohteiden (musta piste) alustava suunnitelma eri puolella Suomea. Laskenta kattaa pääosan metsähanhen kotimaista levinneisyyttä.