Färre vargattacker på hundar än genomsnittet

Med stöd av viltskadelagen ersattes på 2010-talet i genomsnitt 45 vargattacker på hundar om året. Men under 2021 inträffade färre skadefall än genomsnittet. Skälen till att skadefallen varierar från år till år kan vara flera och sambandet mellan orsak och verkan är inte alltid entydigt.

Text Harri Norberg och Jaakko Alalantela Bild Getty Images

Publicerad10.1.2022

Betraktat i ett längre tidsperspektiv har vargarna i genomsnitt gjort 45 attacker på hundar per år. I 35 av fallen har hunden mist livet i attacken. Året 2020 ersattes inalles 57 fall (42 döda) där en varg hade attackerat en hund. Under fjolåret lämnades 34 ansökningar in och beviljades (23 döda; läget enligt viltskaderegistret den 28 december). Detta är en av de minsta mängderna i vår närhistoria. Under samma tid har vargstammen vuxit och är nu starkare än någonsin under de senaste dryga hundra åren.

Man hade ju kunnat anta att vargstammens tillväxt skulle ha inneburit en ökning av attackerna, men så var inte fallet under fjolåret. En bedömning av orsakerna kräver att vi betraktar och analyserar ur olika vinklar. Det går ju inte att dra några långtgående slutsatser utgående från ett enstaka år. Så sent som i början av 00-talet fördelade sig attackerna jämnt mellan jakt och hundar dödade hemma vid huset, men numera har attackerna på gårdsplanen blivit sällsyntare.

Riklig tillgång på naturlig föda minskar attackerna på hundar

Vi har noterat att vargarnas tillgång på naturliga föda, det vill säga mängden hjortdjur och i synnerhet hjortar, har en dämpande effekt på hundattackerna. I koncentrationerna av vargrevir i sydvästra Finland och Österbotten inträffar attacker sällan sett i relation till antalet vargar. I de här områdena finns nästan hälften av vargreviren här i landet. I Norra Karelen och de södra delarna av Kajanaland där hjortdjuren är klart färre inträffar mycket riktigt attackerna oftare.

För fjolårets del noterar vi tre attackkoncentrationer; Pyhäjärvi-Kiuruvesi, Muhos-Tyrnävä och Kuhmo. I södra och västra Finland ersattes fyra fall. I två av dem miste hunden livet. I renskötselområdet inträffade likaså fyra attacker. I två av dem dog hunden. I renskötselområdet noterade man i höstas fler vargar än förut, vilket torde ha bidragit till att det inträffade attacker även i norr. Tidigare har det varit väldigt sällsynt med vargattacker på hundar i renskötselområdet.

Enbart enstaka attacker av björn och lodjur

Under fjolåret har det även betalats ut ersättningar för några björn- och lodjursattacker på hundar. I lodjursfallen har hunden i regel klarat sig med veterinärvård medan en björnattack i regel får en dödlig utgång. I norra Karelen inträffade i fjol tre attacker där hunden dödades av ett rovdjur som inte kunde identifieras.