Susien aiheuttamia koiravahinkoja keskimääräistä vähemmän

Koiravahinkoja korvattiin riistavahinkolain nojalla 2010-luvulla keskimäärin 45 tapausta vuosittain. Vuonna 2021 vahinkoja tapahtui keskimääräistä vähemmän. Syitä vahinkomäärien vuosittaiselle vaihtelulle voi olla useita, eivätkä syy-seuraussuhteet aina ole yksiselitteisiä.

Teksti Harri Norberg ja Jaakko Alalantela Kuva Getty Images

Julkaistu10.1.2022

Sudet aiheuttavat vuotta kohti keskimäärin 45 koiravahinkoa, joista 35 tapauksessa koira kuolee suden hyökkäyksen johdosta. Vuonna 2020 suden aiheuttamia koiravahinkoja korvattiin yhteensä 57 kpl (42 kuollutta), kun taas vuonna 2021 korvauksia suden aiheuttamista koiravahingoista haettiin ja korvattiin 34 kpl (23 kuollutta; tilanne riistavahinkorekisterissä 28.12.2021), mikä on lähihistorian alhaisimpia määriä. Samaan aikaan susikanta on kasvanut ja on nyt vahvin yli 100 vuoteen.

Susikannan vahvistumisen olisi voinut olettaa lisäävän vahinkojen määrää, mutta näin ei vuonna 2021 tapahtunut. Syiden arviointi vaatii eri näkökulmien huomioimista ja analysointia, eikä yksittäisen vuoden osalta voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Vielä 2000-luvun alussa vahingot jakaantuivat puoliksi metsästystilanteiden ja pihoista tapettujen koirien väille, mutta nykyisin pihapiirissä vahinkoja tapahtuu harvemmin.

Luontaisen ravinnon runsaus vähentää koiravahinkoja

Suden luontaisen ravinnon eli hirvieläinten suurella määrällä, erityisesti valkohäntäpeurojakannan koolla, on havaittu olevan koiravahinkojen määrää vähentävä vaikutus. Lounais-Suomen ja Pohjanmaan susireviirikeskittymissä koiravahinkoja tapahtuu harvoin suhteutettuna susien määrään. Edellä mainituilla alueilla sijaitsee lähes puolet Suomen susireviireistä. Pohjois-Karjalassa ja eteläisessä Kainuussa, jossa hirvieläinkannat ovat selvästi alhaisemmat, tapahtuu myös koiravahinkoja useammin.

Vuoden 2021 ajalta on havaittavissa kolme vahinkokeskittymää: Pyhäjärvi-Kiuruvesi, Muhos-Tyrnävä sekä Kuhmo. Etelä- ja Länsi-Suomessa vahinkoja korvattiin neljässä tapauksessa, joista kahdessa koira kuoli. Poronhoitoalueella vahinkoja tapahtui niin ikään neljä, joista kahdessa koira on kuollut. Poronhoitoalueella on havaittu syksyn 2021 kuluessa aiempaa enemmän susia. Tällä lienee osaltaan merkitystä, että koiravahinkoja on tapahtunut pohjoisessakin. Suden aiheuttamat koiravahingot ovat aiemmin olleet poronhoitoalueella varsin harvinaisia.

Karhu ja ilves aiheuttaneet vain yksittäisiä vahinkoja

Karhun ja ilveksen aiheuttamista koiravahingoista on maksettu vuonna 2021 korvauksia yksittäisistä tapauksista. Ilveksen hyökkäyksistä on yleensä selvitty eläinlääkärin hoidolla, mutta karhun vahingoittaessa koiraa on se useimmiten kuollut. Viime vuodelta Pohjois-Karjalassa on kolme tapausta, jossa koiran on tappanut suurpeto, mutta lajia ei ole pystytty varmistamaan.