Förbudet mot jakt i skymning

Med stöd av jaktlagens 38 § har jord- och skogsbruksministeriet med en förordning förbjudit sjöfågeljakt i gryning och skymning. 

Bild Getty Images

Publicerad5.9.2023

Så länge förordningen gäller får jägare skjuta sjöfågel börjande från en timme före solens uppgång tills en timme efter solens nedgång. Det är dock både tillåtet och rekommenderat att leta efter, avliva och ta vara på skadade fåglar utanför begränsningen, liksom att använda apporterande hund. Förordningen trädde i kraft den första augusti och gäller till 31 juli 2026. 

Förbudet mot skymningsjakt är tänkt att förstärka jägarnas förmåga att identifiera fåglar och skjuta fällande skott samt öka den sociala hållbarheten. 

Jägaren ska, innan hen inleder jakten, kontrollera solens uppgångs- och nedgångstid på orten där hen jagar. Meteorologiska institutet har en väderapp som kan användas för ändamålet. 

Kom ihåg fällningsanmälningen!

En fällningsanmälning ska göras för följande fågelarter: grågås, sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake och storskrake. Fällningsanmälningen görs till Finlands viltcentral, i första hand i tjänsten Oma riista och i andra hand på den särskilda blanketten för ändamålet. Anmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen. 

Av anmälningen ska framgå jägarens namn och jägarnummer, det fällda djurets art och antal, fällningsdatumet och kommunen där djuret fälldes. Enligt jaktlagen kan den dömas för jaktförseelse som avsiktligt eller av slarv underlåter att uppfylla sin anmälningsskyldighet.