Besluten om jaktlicens för hjortdjur skickas till de sökande senast sista juli

text Finlands viltcentrals Offentliga förvaltningsuppgifter bild Leena Partanen

Publicerad16.7.2020

Lagar och licenser är en spalt för Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter (ofu). Ofu är en oberoende process som bland annat handlägger jaktlicenser och dispenser, sköter jägarnas gruppförsäkring och ärenden som berör jägarregistret samt utnämner vissa funktionärer i jaktvårdsföreningarna.


Om du fortfarande väntar på beslutet om jaktlicens för hjordjur ska du vänta till den sista juli då samtliga beslut är klara och senast då skickas till de sökande.

Beslutet skickas elektroniskt med mejl eller som brev till postadressen, beroende på vilketdera sättet den sökande har valt. Om beslutet ändå inte har kommit den sista juli bör den sökande kontakta regionkontoret i sin viltcentralsregion.

Antalet licenser utgör summan av flera faktorer

Antalet jaktlicenser som beviljas beror på målen som är uppställda för förvaltningen i det aktuella älghushållningsområdet, storleken på den totala kvoten för jaktvårdsföreningen eller delområdet med effektiverad beskattning, siffrorna för hjortdjurets stam samt mängden hjortdjursskador som har rapporterats till myndigheterna.

Dessutom inverkar landarealen hos de privata marker som kan godkännas för älgjakt samt antalet skyttar i området som avses i jaktlagens 8 §.

Splitterområdena avförs

När ansökningarna handläggs på Finlands viltcentral avförs med stöd av jaktlagens 27 § sådana områden som inte uppfyller jaktlagens krav på areal och enhetlighet. Dessutom kan vi med stöd av jaktförordningen begära att den sökande lämnar in en utredning av jakträtten i de områden som avses i licensansökningen (JF 6 §). Beträffande ansökningarna som gäller området som avses i jaktlagens 8 § granskar vi också uppgifterna i blanketten med skytteförteckningen.

Vår begäran om utredning tryggar den sökandes rättigheter

Somliga sökande har undrat varför vår begäran om utredning är så detaljerad. Det beror på att viltcentralen i enlighet med förvaltningslagen har en utredningsskyldighet och en skyldighet att arbeta i enlighet med god förvaltningssed.

Det handlar om att trygga den sökandes rättigheter när vi utreder sådant som motstridiga uppgifter om markområden, splitterområden och oriktigt inritade gränser. Det handlar om varje sökandes rätt att bli hörd och om absolut likabehandling av de sökande. Sådana frågor kan inte avgöras utan att höra den sökande.

Vid exempelvis beslut där en del av arealen avförs (och den sökande inte beviljas det ansökta antalet licenser) har arealerna betydelse när licenspotten inom en jaktvårdsförening ska fördelas mellan de sökande. Flera små markområden och ritfel kan lätt leda till en så stor kumulativ summa att en sökande beviljas oskäligt många licenser i förhållande till en annan sökande. Det här kan dessutom förvärras när det beräknade antalet licenser avrundas till ett helt tal.

Notera dessutom att området där de beviljade licenserna får användas ska anges i beslutet. Licenserna får inte användas i de områden som saknar jakträtt, inte ens om de är små. Ju noggrannare den sökande följer anvisningarna när han eller hon fyller i sin ansökan, desto mindre orsak har vi på viltcentralen att be om ytterligare utredningar vid licensövervägandet.

Den sökande inför själv ändringarna i Oma riista

De officiella ansökningsdokumenten sparas i den ursprungliga form som de är inlämnade i. På Finlands viltcentral inför vi inga ändringar i kartan över jaktområdet för hjortdjursjakt som den sökande har ritat in i tjänsten Oma riista och fogat till sin licensansökan.

Eventuella begränsningar i licensernas användningsområde och strukna fastigheter uppdateras inte heller automatiskt på den sökandes karta över jaktområdet eller på deltagarnas kartor.

Den sökande ska själv införa de ändringar som krävs på kartan i Oma riista eller i någon annan tjänst, som jaktledarna och jägarna behöver för jakten. Den sökande ansvarar personligen för att kartorna stämmer överens med beslutet om jaktlicenser och den övriga lagstiftningen.

Licenserna ska träda i kraft före jaktsäsongen börjar

Besluten med tillhörande ansökningsdokument är offentliga dokument till de delar som de inte omfattas av sekretesskravet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Besluten skickas till de sökande så, att de vinner laga kraft innan jaktsäsongen börjar, om de inte blir överklagade. För ytterligare information om beslutet eller eventuella sak- eller skrivfel ska den sökande vända sig till beslutets handläggare. Kontaktuppgifterna finns i slutet av beslutet.

Om den som har mottagit ett beslut eller ett rättat beslut fortsättningsvis är missnöjd med beslutet kan han eller hon överklaga till förvaltningsrätten inom 30 dagar efter mottagandet av beslutet. Till beslutet är fogat en besvärsanvisning med anvisningar för hur dokumentet ska skrivas och till vilken förvaltningsrätt det ska skickas.