Återhämtning för sjöfåglarna – jobb för smårovdjursjägarna

Kolumn
Janne Pitkänen Specialsakkunnig Jord- och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen Enheten för vilt och fiske
Publicerad14.5.2020

Miljöministeriet kommer att iståndsätta 80 värdefulla fågelvatten inom HELMI-programmet.

Produktionen i de här ”pärlorna” i vår natur riskerar dock att hamna i gapet på de främmande rovdjuren mink och mårdhund. Finlands miljöcentral har nu insett problemet och miljöförvaltningen behöver hjälp av jägarna. Denna inbjudan till samarbete är välkommen eftersom skyddsområdena är viktiga; viltet vilar och får ungar där.

Sjöfågelstammarna och därmed också jaktens kontinuitet är hotade eftersom gräsanden är den enda sjöfågeln med en stam som utvecklas stabilt. För alla andra jaktbara änder går det utför. Att produktionen av ungar blir svagare är särskilt oroväckande. Därför avsätts nu tre miljoner euro av regeringens naturskyddsfinansiering till SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inleder. Där ingår också en upptrappning av jakten på mink och mårdhund.

Jakten på de främmande rovdjuren måste trappas upp både inuti skyddsområden och omkring sådana. Här är jaktföreningarna och jv-föreningarna de bästa experterna. Vi börjar med att stöda jaktföreningarna på de aktuella orterna, till exempel genom att bekosta fångstredskap och fällvakter. Förhoppningsvis kommer föreningarna /markägarna också att tillåta insatsgrupper i sina marker som är specialiserade på mink och mårdhund. Grupperna kunde också få ersättningar för kostnaderna för jaktresorna.

För att jakten ska bita måste den bedrivas aktivt i alla berörda föreningars marker. Det får inte finnas några mink- och mårdhundsreservat nära fågelvatten. För arbetet med att göra upp en fångstplan, aktivera föreningarna, skaffa utrustning och betala ersättningar till insatsgrupperna borde vi avlöna en ledare för rovdjursjakten för en del av året. Det vore bra om ledaren på vårvintern själv skulle jaga på heltid i de viktigaste områdena. Här kunde jv-föreningarna spela en framträdande roll. Det skulle falla sig naturligt att flera jv-föreningar sköter ledarens lön som ett gemensamt projekt som finansieras av vilt- och miljöförvaltningen.

Det är dags att förena våra krafter. Jv-föreningarna bör aktivera sig: vilket är läget i ditt område?

Vi har nu en enastående möjlighet att trygga sjöfågeljaktens framtid!