De fasta renstängslena hittar du på kartan för varje tillståndsområde på adressen eräluvat.fi.

Jakt i norra Finland

Det mesta av statens marker ligger i norra Finland. I dem är jakten organiserad på ett annat sätt än i det övriga landet, och därför ska de som jagar där ta hänsyn till särdragen, som renskötseln, och till andra jägare i samma område.

Text Ville Viitanen Bilder Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster

Publicerad5.9.2023

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster erbjuder jakt i statens marker. Finland är ett avlångt land med varierande terräng och förhållanden, som erbjuder jakt- och fiskeupplevelser också för den som är kräsen. Skillnaderna i jaktkultur och de lokala särdragen är en rikedom som gör jakten och fisket rikt på nyanser. Den som jagar och fiskar ska ta hänsyn till naturen, viltet och allt annat som händer i trakten.

Var pågår renskötselarbeten?

Varje hundägare ska se till att den grundläggande lydnaden fungerar. Det gör jakten med hunden lättare och säkrare. En ren-ren (!) hund ger jakten flyt och minskar riskerna för tråkigheter med renar.

Den som jagar med hund gör klokt i att före jakten ta reda på var det pågår renskötselarbeten. Det bästa sättet är att ta direkt kontakt med renbeteslagets renvärd på paliskunnat.fi/py/poroisannat. Använd också karttjänsten där renbeteslagen anmäler var de jobbar: porotyot.fi.

För att undvika eventuella otrevligheter ska hunden inte röra sig i närheten av renskiljningsstängsel eller platser där annat arbete med renarna pågår. Om hunden ändå skulle skada en ren är det bäst att genast kontakta renvärden.

Visa det övriga friluftslivet hänsyn

Det kan finnas bärplockare, jägare, renskötare och annat friluftsfolk i samma marker. Jakten ger dig inte företräde, så det gäller att komma överens och dela med sig av utrymmet. Jägare har väl noterat att folk som kommer emot på skogsbilvägar och stigar brukar hälsa på varandra. Kom ihåg gott uppförande, så känns det trevligare för alla som rör sig i statens marker.

I statens marker jagar flera jägare samtidigt. I norra Finland jagar dessutom flera älgjaktlag i samma område, både ortsbor och jägare utsocknes ifrån. Därför bör personer med områdestillstånd hålla kontakt med varandra, om inte annat så för säkerhetens skull, men det är inte heller fel att komma överens om de praktiska jaktarrangemangen.

Rekognoscera området före jakten

Oavsett om du är en småviltsjägare eller jagar storvilt så är det förnuftigt att rekognoscera jaktområdet på förhand. Var och en bör ta reda på hur jaktkulturen på orten ser ut, områdets särdrag och vad som pågår där just nu.

Jaktvårdsföreningarna i norr ordnar bland annat kurser för jaktledare som samtliga älgjaktsledare som jagar i området bör delta i. Kursen ger lokal och aktuell information som underlättar höstens jakt.

Vildmarksetikett för jägare i statens marker

Hädanefter förväntar vi oss att de som jagar i statens marker följer Vildmarksetiketten för jägare. Den är en fortsättning på etiketten för friluftsfolk som alla och envar ska följa i bland annat nationalparkerna.

Jägaretiketten är en sammanställning av de goda seder och bruk som jägarna förväntas följa utöver lagstiftningen och licensvillkoren. Jägaretiketten har sex huvudrubriker.

1. Ta hänsyn till andra som rör sig i naturen

Vi påminner jägarna om att iaktta gott uppförande, säkerheten, var man får göra upp eld och att ta hänsyn till de lokala särdragen.

2. Skräpa inte ner

Nedskräpningen är ett allmänt problem där som folk rör sig i naturen. Vi påminner jägarna om att plocka upp tomhylsorna efter sig.

3. Respektera viltet

Vi påminner jägarna om att aldrig vålla djuren onödigt lidande. Ta vara på det fällda viltet och respektera det också när du fotograferar.

4. Ta hänsyn till andra när du kör bil

Vi får ofta in klagomål på hur jägare kör bil och parkerar. Du som jägare ska se efter var gränsen går mellan väg och terräng eftersom andra regler gäller för terrängkörning.

5. Gör upp eld bara där det är tillåtet

Innan du som jagar tänder en brasa ska du komma ihåg att olika bestämmelser gäller för mångbruksskog och skyddsområden.

6. Ta hand om din hund

Jägaretiketten påminner dig om att ta väl hand om din fyrbenta jaktkamrat. I renskötselområdet ska du kolla upp renskötselarbetena på förhand och hunden ska vara ren-ren (!).

eraluvat.fi/se/ryggsacken/vildmarksetikett

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster har hand om jakten och fisket i statens marker. Till tjänstens uppgifter hör bland annat att planera tillståndskvoterna, sälja tillstånd och övervaka jakten. Intäkterna från tillståndsförsäljningen används till viltvård, skötsel av fisk- och viltmiljöer och planering av hållbar jakt. Dessutom överförs fiskevårdsavgifter via Jakt- och fisketjänster till Jord- och skogsbruksministeriet.

Jakt- och fisketjänster samarbetar med intressegrupperna och jobbar med allmän rätt och privaträtt. Till intressegrupperna hör bland annat jaktvårdsföreningarna och renbeteslagen. I områdena som avses i Jaktlagens 8 § har Forststyrelsen en plats i styrelsen för jaktvårdsföreningarna. Dessutom deltar en specialsakkunnig som representerar tjänsten i renbeteslagens möten.

Planeringen av kvoten för småvilt i norra Finland görs med hänsyn till kommuninvånarnas fria jakträtt i statsmarker i hemkommunen (JL 8 § ). Kvoten, det vill säga antalet tillstånd, och eventuellt också indelningen av områdena dimensioneras med hänsyn till den hållbar jakten, viltstammarna, jakttrycket i området och särskilda omständigheter.

Forststyrelsens verksamhet är underställd jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. Ministerierna följer i sin tur de mål och lagar som regeringen och riksdagen har stiftat. Forststyrelsen är en mångsidig koncern som inkluderar Koncernenheterna, Skogsbruk Ab, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen Kivi Ab, Siemen Forelia Ab och Nuuksiokeskus Ab. Till de offentliga förvaltningsuppgifterna hör Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster.