Den vanligaste orsaken till olyckor som inträffar med vapen är att fingrarna inte hålls i styr. Om vapnet är helt, beror ett avfyrat skott alltid på att man har tryckt på avtryckaren. Håll fingret borta från varbygeln ända tills du genom siktet ser det mål som du är redo att skjuta. 
Vapensäkerhetens 4 regler

De är INTE förhandlingsbara

För vapenhantering finns enkla regler som garanterar säkerheten om de följs.

text och bilder Arto Määttä

Publicerad9.9.2020

I finländsk jakt inträffar varje år skador som åsamkats med skjutvapen och omfattas av jägarförsäkringen. Tyvärr händer det ibland att en olycka leder till en jägares död.

Dessa fall är emellertid bara toppen av isberget, eftersom varje situation som leder till en personskada föregås av ett avsevärt större antal tillbud. Här kan vi få en ändring till stånd endast genom att kräva att jägarna vid hanteringen av vapen följer de handlingssätt som garanterar säkerhet.

Lyckligtvis har det redan för flera årtionden sedan skapats fyra enkla och heltäckande regler. De sammanställdes en gång i tiden av Jeff Cooper, storviltsjägare och en av de största inom vapen och skytte.

1. Alla vapen är alltid laddade

”Jag visste inte att det var laddat!” Den meningen borde ingen någonsin behöva höra. Tro alltså aldrig att ett vapen är oladdat. Kontrollera alltid vapnets beredskapsläge när du ska hantera det och följ därefter de övriga reglerna.

2. Rikta aldrig mynningen mot något som du inte är beredd att skjuta på

Med skjutvapen får man endast sikta på ett objekt som man är mentalt redo att skjuta, även om avsikten inte skulle vara att skjuta. Situationen förändras inte ens av det att vapnet skulle vara oladdat (se regel 1). Säkra riktningar är ”mot marken” eller ”mot himlen”.

3. Håll fingret från avtryckaren

”Det gick av i misstag!” Nej, ett vapen går inte av om inte någon avfyrar ett skott. Håll fingret utanför varbygeln ända tills du ser objektet genom siktet. Brott mot denna regel orsakar majoriteten av de olyckor som inträffar.

4. Var säker på ditt mål

Skjut inte ett objekt som du inte har identifierat. Skuggor, ljud eller silhuetter ska man inte skjuta, om man inte kan se objektet ordentligt. Försäkra dig också om bakgrunden, så att kulor som går rakt igenom målet, eller inte träffar det, inte orsakar fara.

Ändrade rutiner

För att följa dessa regler kan det krävas ändringar i invanda rutiner. Här följer några exempel.

Att sikta genom vapnets kikarsikte bryter mot nummer 2 och 4 i reglerna för säker vapenhantering, eftersom vapnet riktas mot objektet utan att det har identifierats, och samtidigt kan man i kikarsiktet se någonting som inte är målviltet. Att rikta vapnet utifrån ljudet vid drevjakt, varvid det i kikarsiktet kan finnas en drevkarl eller en hund i stället för den förmodade älgen, är ett exempel på ett typiskt men allvarligt brott mot vapensäkerhet.

Att bära vapnet ovarsamt i terrängen utgör en säkerhetsrisk, om gevärspipan när man bär geväret på axeln hamnar i vågrätt läge i stället för uppåt i neutral riktning. Då bryter man mot regel nummer 2.

Att placera fingret i varbygeln utan akut avsikt att skjuta borde man sluta med helt och hållet (regel nummer 3). Ansvaret för oavsiktliga skott ligger alltid hos fingrets ägare.

Många har hört om fall där någon har avfyrat ett tomt skott när vapnet har stuvats in i bilen. Om man är tvungen att avlägsna spänningen, ska pipan riktas i en säker riktning (regel nummer 2), man ska kontrollera att vapnet säkert är oladdat (regel nummer 1) och först då trycker man ned avtryckaren.

Reglerna gäller alltid

Dessa regler gäller alltid. Oberoende om det handlar om transport av vapen, verksamhet på skjutbanan eller jakt.

Det finns goda skäl till denna villkorslöshet: om alla alltid skulle följa dessa regler, skulle det inte inträffa några olyckor med vapen överhuvudtaget. Istället för att prata om olyckor vore det mera korrekt att tala om vårdslöshet eller nonchalans.

Ett öppet lås eller en bruten pipa är en synlig försäkran att vapnet inte är redo för användning. I fråga om vapensäkerhet är det viktigaste ändå att följa de fyra grundläggande reglerna, och vapnets beredskapsläge får inte påverka hanteringen av vapnet. Man ska alltid förhålla sig till vapen som om de vore laddade.

Säkerhet är viktigare än känslor

Människors känslighet och uppfattning om rätt sätt att uttrycka saker har förändrats de senaste åren och vissa undviker att ingripa i felaktig vapenhantering för att inte såra mottagaren. Det är en dålig utvecklingsriktning, eftersom vapen fortfarande är vapen. Ingenting får påverka den disciplin som krävs vid vapenhantering.

I fråga om vapensäkerhet får inga undantag göras. När man upptäcker ett fel ska man påpeka det omedelbart och kräva att det åtgärdas. Eftersom vapen är potentiellt livsfarliga redskap, utgör vårdslöshet en risk för alla i vapenhanterarens omgivning.

Den mentala törn som schabblaren får sig är ingenting i jämförelse med eventuella person- eller materialskador. En smart vapenhanterare blir inte sårad av en anmärkning, utan tacksam för att en farosituation kan undvikas. Och tar lärdom av anmärkningen.

Mera om samma ämne