Principen för ett enkelt slaktskjul. Den smutsiga sidan med skena för kroppar är röd medan den rena sidan är grön. Djuret kommer till slaktrummet (A), läggs på ställning för att flås, snittas och buksidan flås (1). Flåningen slutförs och kroppen hängs upp (2). Vid punkt (3) tas organen ur och kroppen görs klar, flyttas till kylrummet (B). Efter rengöring kan kroppen återgå till slaktrummet för styckning. (Källa: Laaksonen, S. 2013. Metsästäjän terveysoppi, s. 247)

Alternativen för slaktskjulet

Livsmedel av god kvalitet kräver att viltköttet förvaras i lämpliga lokaler. Försäljningen av viltkött kan skötas i lokaler på olika nivåer. Här presenterar vi nivåerna slaktskjul, livsmedelslokal och vilthanteringsanläggning.

textPetteri Pietarinenbild Petteri Pietarinen
Publicerad18.3.2020

Slaktskjulet – för eget bruk och försäljning av oflådda viltkroppar

för föreningens egen verksamhet

Ett slaktskjul är en lokal där vilt kan slutslaktas. För ett slaktskjul behöver det inte göras någon anmälan om livsmedelslokal om kropparna som hanteras där säljs till allmän konsumtion oflådda eller konsumeras av jägarna själva.

En jaktförening eller en jägare får sälja oflått vilt (en så kallad primärprodukt) till lokal detaljhandel i hela Finland enligt följande: 10 älgar, 30 hjortar, 50 rådjur, 1000 harar eller kaniner och 3000 fåglar om året.

Om försäljningen överskrider detta ska en anmälan om livsmedelslokal göras.

Kylrummet i jaktföreningen Kalvolan metsästysseuras slaktskjul (anmäld livsmedelslokal).

Anmäld livsmedelslokal – obesiktat viltkött

tillåter en utvidgad verksamhet

Om jägarna uppgraderar slaktskjulet till en anmäld livsmedelslokal får jaktföreningen ännu bättre möjligheter att utnyttja viltet. Från en anmäld livsmedelslokal är det tillåtet att sälja obesiktat vilt enligt följande: 10 älgar, 30 hjortar, 50 rådjur, 1000 harar och 3000 fåglar per anmälare. Kött får säljas direkt till konsument eller lokal detaljhandel (affär, restaurang, yrkeskök) som hela kroppar eller styckat. Att skänka kött jämställs med försäljning, vilket betyder att en förening får donera viltkött till ett samfund på orten, exempelvis en skola, från en anmäld livsmedelslokal.

Om en förening önskar sälja malet kött eller andra köttprodukter (korv, konserver, rökt kött) måste den före tillverkningen av köttprodukterna kontakta den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Utan ett sådant tillstånd, som beviljas från fall till fall, får föreningen inte sälja kött i malen form.

När en förening önskar uppdatera sitt slaktskjul till en anmäld livsmedelslokal är det bäst att först studera minimikraven. Det samma gäller förstås också för ett nytt bygge. Kortfattat kan vi säga att lokalen ska ha separata utrymmen för slutslakten och kylrummet. De nerkylda kropparna kan styckas och packas i samma utrymme som kropparna slutslaktas i, men då måste utrymmet tvättas med omsorg mellan momenten.

Ett slaktskjul som har anmälts som livsmedelslokal ska vara ändamålsenligt utrustat med bland annat bord, styckningsunderlag och knivar. Dessutom ska det gå att sterilisera redskapen med exempelvis kokande vatten. Köttet får säljas färskt, nerkylt eller djupfryst.

En anmäld livsmedelslokal för okontrollerat viltkött är ett väldigt bra och tillräckligt alternativ för en jaktförening som säljer viltkött för att stöda sin verksamhet. Viltköttet behöver alltså inte besiktas av veterinär om jägaren eller jaktföreningen önskar sälja till konsument eller detaljhandel. Viltkött som hanteras rätt och riktigt i en anmäld livsmedelslokal är ett säkert val och jaktföreningen kan göra snabba leveranser till konsumenterna.

Godkänd livsmedelslokal eller anläggning – besiktat kött

för yrkesmässig verksamhet

I en godkänd livsmedelslokal, även kallad anläggning, får man hantera och förvara enbart besiktat kött av frilevande vilt. Det är alltså inte tillåtet att hantera obesiktat viltkött i lokalen.

Innan verksamheten inleds måste den godkännas av livsmedelstillsynsmyndigheten. Samtliga kroppar som kommer till anläggningen ska besiktas av en statlig officiell veterinär.

Godkända livsmedelslokaler, det vill säga anläggningar, har under de senaste åren byggts i synnerhet i området med täta hjortbestånd. Det har gått att inleda näringsverksamhet och en kanal har öppnats för viltköttet att nå ut på marknaden. Byggandet av en sådan anläggning är en avsevärd investering och är därför ett alternativ främst för företagare.

En jaktförening kan om den så önskar leverera kroppar också hit.

Källa: Projektet Välmående av vilt och handboken för försäljning av obesiktat kött från frilevande vilt, som utkommer inom kort på svenska.

Ytterligare information om lokaler för hantering av viltkroppar och försäljning av viltkött finner du här: