Vid effektivt avlägsnande av mårdhund är jakt med ställande hund och grytjakt särskilt viktiga på våren. Genom att kontrollera läget i förväg kan man under vårens grytjakt undvika bon där det också finns grävlingar.

Viktigt att avlägsna främmande rovdjur på våren

Varje främmande rovdjur som fångas på våren motsvarar flera fångade rovdjur på hösten. Mårdhundar och minkar blir aktiva när vädret blir varmare och snön smälter. Samtidigt förbereder fåglarna sig för häckningen.

Text och bild Kari Karhula

Publicerad16.5.2022

Projektet Helmi-främmande rovdjur startade för ett år sedan. Den egentliga fångstverksamheten startade i september, och fångståret kulminerar med vårsäsongens insatser före fåglarnas häckningsperiod.

 

Utbildning i avlägsnande av främmande rovdjur

Inom projektet Helmi-främmande rovdjur hade man fram till början av april startat verksamhet på 67 fångstobjekt, ingått 256 avtal med fångstdeltagare och anskaffat en ansenlig mängd fångstredskap. Den grundläggande fångsten startar sannolikt på alla 73 planerade objekt våren 2022.

Man kan säga att det egentliga arbetet börjar först efter de grundläggande arrangemangen, det vill säga efter sammanställandet av fångstgrupperna. Nyckeln är att effektivisera fångstgruppernas verksamhet i objektområdena med hjälp av utbildning och anskaffning av fångstutrustning.

Utbildningarna i fångst av främmande rovdjur startar i höst, men först gäller det att maximera vårsäsongens bytesmängd.

 

Fokus på fångst med hund

Under vårfångsten är aktiva metoder, dvs. användningen av ställande hundar, viktiga vid fångsten av mårdhund. Trots det lönar det sig att satsa också på fällor och saxar.

Mårdhund och mink rör på sig mera i takt med att vädret blir varmare och snön smälter. I synnerhet sådana mårdhundar som inte har lyckats samla på sig ett ordentligt fettlager på hösten, kan på våren gå i fällor i jakten på lättåtkomlig föda. Individer i god kondition är däremot i allmänhet svårfångade.

Vid användning av ställande hund under vårsäsongen ska man observera skyldigheten att hålla hundar kopplade vissa perioder. Vid avlägsnandet av främmande rovdjur får man endast använda sådan ställande hund som inte stör fortplantningsperioden för övriga djur. Om störningar förekommer kan hunden förorsaka större skada i området än mårdhundarna. Man bör vara medveten om hundens beteende och lynne om den används vid avlägsnande av främmande rovdjur under vårsäsongen.

 

Målet med fångsten en rovdjursfri försommar

Med avlägsnandet av främmande rovdjur inom projektet Helmi-främmande rovdjur strävar man efter att förbättra ungproduktionen i synnerhet hos hotade sjöfågelarter. Fåglarna är mest utsatta för predation under ägg- och ungskedet, då deras förmåga att gömma sig för predatorer är svag. Adulta fåglar som ruvar i bon på marken är också utsatta för i synnerhet minkpredation.

Med tanke på sjöfåglarnas ungproduktion är det viktigast att hålla främmande rovdjur borta från bona under perioden maj-juli. Efter det har fåglarna större möjlighet att undvika predation.

  • De frivilliga som deltar i projektet Helmi-främmande rovdjur avlägsnar mårdhund och mink från 67 värdefulla fågelvattenobjekt.
  • Man har fångat över tusen mårdhundar och drygt hundra minkar.
  • Projektet Helmi-främmande rovdjur fortsätter fram till slutet av 2023.
  • Projektet är en del av Helmi-livsmiljöprogrammets fågelvattentema, inom vilket man restaurerar värdefulla fågelvatten.