Nya modeller för fångst av främmande rovdjur

Finland hör till de viktigaste ungproduktionsområdena för många av de sjöfågelarter som förekommer i Europa. Nu är vår sjöfågelstam i nödläge, eftersom de rikligt förekommande främmande rovdjuren mårdhund och mink orsakar omfattande förödelse på områden som är viktiga för sjöfåglarna. Inom projektet SOTKA-främmande rovdjur utvecklas verksamhetsmodeller för kontroll av stammarna av främmande rovdjur.
textKari KarhulaKuva Hannu Rämä / Vastavalo
Publicerad28.4.2020

De miljöproblem som orsakas av mårdhund och mink konkretiseras som försvagad ungproduktion bland sjöfåglar i synnerhet i frodiga sjöar och vattendrag samt i skärgården. Sjöfåglarnas försvagade ungproduktion är i sin helhet ett resultat av försämrade livsmiljöer. En orsak till försvagningen är predationen, alltså jagandet, som orsakas av invasiva främmande rovdjur.

Inom projektet SOTKA-främmande rovdjur, utvecklas en modell för effektivering av fångsten av främmande rovdjur. Verksamhetsmodellen utvecklas för förhållanden både på fastlandet och i skärgården. Inom projektet strävar man efter att skapa ett målorienterat koncept för fångst av främmande rovdjur, vilket efter pilotprojektet kan utvidgas så att det används i nätverket av jaktvårdsföreningar.

 

Grupper för främmande rovdjur verkar på fastlandet

Inom projektets fastlandssektion skapas i samarbete mellan jaktvårdsföreningarna och jaktföreningarna förutsättningar för verksamhet i grupper som är specialiserade på fångst av främmande rovdjur. Målet är att grupperna för främmande rovdjur och jaktföreningarna med stöd av jaktvårdsföreningarna ingår samarbetsavtal, som gör det möjligt för en grupp att verka inom flera jaktföreningars fångstområden.

Gruppen för främmande rovdjur avlägsnar främmande rovdjur med aktiva fångstmetoder och kompletterar genom sin verksamhet den fångst som sker i föreningarna. Den fångst som sker på föreningarnas område genomförs i samarbete med en guide från jaktföreningen.

Grupperna för främmande rovdjur bildas av smårovdjursjägare som kan verka professionellt och har fungerande hundar och det kunnande som krävs. Gruppmedlemmarna utbildas i verksamhetsmetoderna för fångsten och i gemensamma spelregler. I pilotfasen tas tre jaktvårdsföreningar från fastlandet med.

 

I skärgården testas judas-mårdhundar

Projektets skärgårdssektion har som mål att avlägsna mårdhund och mink från fågelobjekt i skärgården. Det genomförs i samarbete med föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys SLHSY samt Natur- och viltvårdsstiftelsen. Föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys verksamhet är riktad till skärgården i Egentliga Finland och Natur- och viltvårdsstiftelsen verkar i Västra Nylands skärgård.

Som aktörer och koordinatorer för projektet verkar Tommy Arfman från Saaristoluonnon hoitoyhdistys och Kim Jaatinen från Natur- och viltvårdsstiftelsen. Båda har starkt kunnande inom fångst av invasiva främmande rovdjur i krävande skärgårdsförhållanden.

I skärgården testas och utvecklas effektiverad fångst med hjälp av gps-försedda ”judas-mårdhundar”. De gps-försedda mårdhundarna bidrar samtidigt till viktiga forskningsdata om mårdhundarnas rörelser och de skador de orsakar fågelfaunan.

 

Samarbete behövs

Projektet är i sin helhet ett viktigt steg i rätt riktning för samarbetet mellan de olika förvaltningsområdena och för en mer omfattande stamkontroll av främmande rovdjur. Mårdhunden är på EU-nivå klassad som invasiv främmande art och minken är nationellt en mycket invasiv främmande art. Främmande arter är, efter förlorade livsmiljöer, det största hotet mot den biologiska mångfalden.

Kari Karhula, viltplanerare och Marko Svensberg, specialplanerare, Finlands viltcentral