Uusia malleja vieraspetojen pyyntiin

Suomi on tärkeimpiä poikastuottoalueita monelle Euroopassa esiintyvistä vesilintulajeista. Nyt vesilintukantamme ovat ahdingossa, sillä runsaslukuiset vieraspedot supikoira ja minkki tekevät vesilinnuille tärkeillä alueilla mittavaa tuhoa. SOTKA-vieraspetohanke kehittää toimintamalleja vieraspetojen kannanhallintaan.

TekstiKari KarhulaKuva Hannu Rämä / Vastavalo
Julkaistu28.4.2020

Supikoiran ja minkin aiheuttamat ympäristöongelmat konkretisoituvat heikentyneenä vesilintujen poikastuottona erityisesti rehevissä vesistöelinympäristöissä ja saaristoissa. Vesilintujen heikentynyt poikastuotto on kokonaisuudessaan tulosta elinympäristöjen huonontumisesta. Yksi heikentymisen syy on haitallisten vieraspetojen aiheuttama predaatio eli saalistus.

SOTKA-vieraspetohankkeessa kehitetään mallia, jonka avulla vieraspetojen pyyntiä tehostetaan.  Toimintamallia kehitetään sekä mantereen että saariston olosuhteisiin. Hankkeessa pyritään luomaan tavoitteellinen vieraspetopyyntikonsepti, jota voidaan pilotin jälkeen laajentaa riistanhoitoyhdistysverkostossa.

 

Mantereella pyytävät vieraspetoryhmät

Hankkeen mantere-osiossa luodaan yhteistyössä riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen kanssa edellytykset vieraspienpetopyyntiin erikoistuneiden pyyntiryhmien toiminnalle. Tavoitteena on, että vieraspetoryhmät ja metsästysseurat tekevät riistanhoitoyhdistyksen avustuksella yhteistyösopimukset, jotka mahdollistavat vieraspetoryhmän toimimisen useamman metsästysseuran pyyntialueilla.

Vieraspetoryhmä poistaa vieraspetoja aktiivisin pyyntimenetelmin ja täydentää toiminnallaan seuroissa tapahtuvaa pyyntiä. Seurojen alueella tapahtuva pyynti toteutetaan yhteistyössä metsästysseuran oppaan kanssa.

Vieraspetoryhmät muodostetaan ammattimaiseen toimintaan kykenevistä pienpetopyytäjistä, joilla on toimivat koirat ja vaadittava osaaminen. Ryhmäläiset koulutetaan pyynnin toimintatapoihin ja yhteisiin pelisääntöihin. Pilottivaiheessa mantereelta otetaan mukaan kolme riistanhoitoyhdistystä.

 

Saaristossa testataan juudas-supikoiria

Hankkeen saaristo-osion tavoitteena on supikoiran ja minkin poistaminen saariston linnustokohteilta. Se toteutetaan yhteistyössä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys SLHSY ry:n sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiön kanssa. Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksen toiminta painottuu Varsinais-Suomen saaristoon ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiö toimii Länsi-Uudenmaan saaristossa.

Hankkeen käytännöntekijöinä ja koordinaattoreina toimivat Saaristoluonnon hoitoyhdistyksestä Tommy Arfman ja Luonnon- ja riistanhoidon säätiöstä Kim Jaatinen. Molemmilla on vahva osaaminen haitallisten vieraspetojen pyytämisestä haastavissa saaristo-olosuhteissa.

Saaristossa testataan ja kehitetään seurantapannoilla varustetuilla ’’juudas-supikoirilla’’ tapahtuvaa tehopyyntiä. Pannoitetut supikoirat tuottavat samalla tärkeää tutkimustietoa supikoirien liikkeistä ja niiden linnustolle aiheuttamista vahingoista.

 

Yhteistyötä tarvitaan

Hanke on kokonaisuudessaan merkittävä edistysaskel hallinnonalojen väliselle yhteistyölle sekä haitallisten vieraspetojen laajemmalle kannanhallinnalle. Supikoira on listattu EU-tasolla haitalliseksi vieraslajiksi ja minkki kansallisesti erittäin haitalliseksi vieraslajiksi. Vieraslajit ovat elinympäristöjen häviämisen jälkeen suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Kari Karhula, riistasuunnittelija ja Marko Svensberg, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus