Luonnonhoito motivoi: Helmi-lintuvesiltä pyydetty yli 12 000 vieraspetoa

Arvokkailta lintuvesiltä on saatu saaliiksi yli 12 000 vieraspetoa Helmi-vieraspetohankkeen myötä. Kyselyaineiston mukaan vapaaehtoisia hankepyytäjiä motivoi etenkin luonnonhoitotyö, mutta myös saalis, pyyntilaitteet ja yhdessä tekeminen.

TekstiKari KarhulaKuva Tero Salmela
Julkaistu11.6.2024

Minkkien ja supikoirien tehostettu pyynti Suomen tärkeimmillä lintuvesillä jatkui tänä vuonna kolmatta kevättä. Lähes 400 hankepyytäjää on saanut saaliiksi yhteensä yli 10 000 supikoiraa ja lähes 2 000 minkkiä.

Hankepyytäjät ovat käyttäneet pyyntiin omaa aikaansa yli 100 000 tuntia. Vapaaehtoisten pyytäjien kiinnostus lajiin ja pyynti-into ovat koko hankkeen toiminnan perusta. Hankkeen näkökulmasta onkin erityisen kiinnostavaa selvittää, mikä heitä motivoi pyyntiin.

Helmi-vieraspetohanke toteutti syksyllä 2023 kyselyn vieraspetoja hankkeessa pyytäville henkilöille sekä hankkeen ulkopuolisille vieraspetopyytäjille, joiden vastauksia käytettiin vertailuaineistona. Tavoitteena oli selvittää pyytäjien arvoja, asenteita ja näkemyksiä vieraspetojen pyyntiin liittyen. Kyselyyn vastasi yhteensä 293 henkilöä, joista 215 oli hankepyytäjiä.

Pyytäjät kokeneita metsästäjiä

Kyselyyn vastanneet pyytäjät olivat hyvin kokeneita metsästäjiä, sillä noin 60 prosenttia vastaajista oli metsästänyt yli 20 vuotta. He olivat aktiivisia myös muussa metsästyksessä kuin pienpetojen parissa. Erityisesti hirvieläinten metsästys oli vastaajien keskuudessa suosittua.

Lähes 70 prosenttia vastaajista oli pyytänyt vieraspetoja yli 10 vuotta. Suosituin vieraspetopyynnin muoto oli loukku- ja rautapyynti.

Useimmilla vastaajista oli pitkä, yli 10 vuoden kokemus pienpetopyynnistä. Moni oli harrastanut metsästystä tätäkin pidempään. (Kaikki vastaajat n=293).

Positiiviset linnustovaikutukset motivoivat

Motivaatiota koskevissa vastauksissa korostui luonnonhoitonäkökulma. Pyynti koetaan tärkeäksi luonnonhoitotyöksi, mutta toisaalta myös saalista halutaan saada ja mielellään porukalla. Jopa yhdeksän kymmenestä ilmoitti vieraspetopyynnin vaikutuksen linnustoon lisäävän paljon omaa pyyntimotivaatiota.

Myös Helmi-vieraspetohankkeen osana toimimisen nähtiin selvästi lisäävän motivaatiota petopoistoon. Erityisen tärkeäksi koettiin hankkeen tarjoamat pyyntilaitteet, jotka mahdollistavat oman alueen pyynnin tehostamisen. Pyynneissä on käytössä yli 4 000 erillistä pyyntilaitetta. Minkkiloukkujen lisäksi kohteilla on yli 700 supikoiraloukkua, jotka on varustettu loukkuhälyttimillä. Lisäksi koirapyynnin tueksi on järjestetty supikoiran houkutteluruokintapaikkoja, joita vahtii lähes 500 riistakameraa.

Vieraspetojen poiston vaikutus lähialueen linnustoon ja vieraspetojen poistaminen tärkeiltä luonnonsuojelualueilta nähtiin Helmi-pyytäjien keskuudessa isoksi motivaatiotekijäksi.

Vieraspetoihin ja niiden pyyntiin liittyvät näkemykset

Kyselyssä erityisesti hankepyytäjien osalta korostui näkemys, että supikoira ja minkki ovat haitallisia vesilinnustolle. Lisäksi koirapyynnin tehokkuudesta ja tärkeydestä vieraspetojen poistossa oltiin hyvin yksimielisiä. Näkemysten taustalta voi ajatella löytyvän monipuoliset koulutukset, joita on tarjottu hankkeen pyytäjille. Lisäksi työn tuloksista on aktiivisesti raportoitu ja viestitty.

Koirien kanssa tapahtuva pyynti lisää oleellisesti pyyntitehoa, sillä saaliiksi voidaan saada aikuisia, varovaisia yksilöitä. Kaikkiaan supikoirien pyyntiin osallistuu kohteilla yli 350 pyytäjien käytössä olevaa koiraa.

Moni pyytäjä ilmoitti kokevansa haasteita loukku- ja rautapyynnissä. Hankkeessa aiotaankin seuraavaksi keskittyä lisäämään näiden koulutusta. Haasteiden tunnistamisesta huolimatta Helmi-pyytäjät totesivat vieraspetokantojen vähentämisen lähes yksimielisesti (94 %) mahdolliseksi alueilla, joihin kohdistetaan tehokasta pyyntiä.

Supikoiran haitallisuudesta oltiin erityisesti Helmi-pyytäjien keskuudessa lähes yksimielisiä. (Helmi n= 215 ja muut n= 78).

Supikoirakanta kääntynyt laskuun

Hankkeen supikoirasaaliista yli 70 prosenttia on pyydetty Tampereen eteläpuolisilta kohteilta, mikä johtuu Etelä-Suomen tiheästä supikoirakannasta. Lintuvesien supikoirakannan kehitystä ja pyyntien vaikutusta seurataan riistakamerakuvien avulla sekä supikoirien houkuttelupaikoilla että satunnaisesti maastoon lintujen pesimäaikaan asennetuilla kameroilla. Tuloksia analysoi Turun yliopisto.

Supikoirien tehopyynti on tuottanut toivottua tulosta, vaikka vaihtelua löytyykin kohteiden välillä paljon. Vertailtaessa tuloksia keväiden 2022 ja 2023 välillä voidaan nähdä selvät merkit pyynnin vaikutuksesta supikoirakannassa. Esimerkiksi maaliskuussa houkutuspaikoilta kertyneiden riistakamerakuvien määrät laskivat 68 prosenttia ja kohteille asetetuilla keinopesillä supikoirien aiheuttamat tuhot laskivat selvästi.

Minkinpyyntiin lisätehoja

Monilla alueilla minkin pyynti ja sen osaaminen on vähentynyt. Minkinpyyntiä on hankkeessa tehostettu etsimällä sopivia minkin elinpaikkoja. Niille on viritetty loukkuja ja näin saalismäärä on saatu moninkertaistumaan.

Oulun ja itärajan pyyntikohteilla supikoirasaaliit saattavat olla muutamia yksilöitä, mutta minkkejä saadaan saaliiksi runsaasti. Hankkeen suurimmat minkkisaaliit on saatu Savo-Karjalassa, jonka arvokkailla lintuvesillä pyydettiin vuosina 2022–2023 yli 500 minkkiä.

Raportti kyselyn tuloksista luettavissa vieraspeto.fi-sivustolla.

 

Pyynnit tukevat Helmi-ohjelman lintuvesien kunnostusta

Vesilintujen pesinnän turvaamiseksi Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat minkkien ja supikoirien poistoa 72 Suomen arvokkaimmalla lintuvesikohteella Helmi-vieraspetohankkeessa, osana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa (ym.fi). Helmi-vieraspetohanke tukee Helmi-ohjelman muiden toimien kanssa erityisesti taantuneen vesilinnuston toipumista, sillä kunnostusten linnustollinen vaikuttavuus jää vajavaiseksi ilman tehokasta vieraspetojen poistoa. Helmi-elinympäristöohjelmassa vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta vuosina 2021–2030.

Pyytäjäkyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin vieraspeto.fi-sivustolla.