Hjortdjursmålen fastställdes

De regionala viltråden ordnade intressentgruppsmöten i mars, under vilka intressentgruppernas synpunkter på förvaltningen av hjortdjursstammarna hördes. Utifrån hörandena fastställde viltråden stammålen för förvaltningen av hjortdjur för åren 2024–2026.

Kuva Keijo Väänänen
Publicerad11.6.2024

För älg fastställdes mål för stammens täthet, könsfördelning och andelen kalvar i kvarvarande stam. För vitsvanshjort fastställdes täthetsmål i områden med en etablerad jaktbar stam.

I många områden breddades det eftersträvade variationsintervallet, dvs. målintervallet, för älgtätheten så att det bättre motsvarar exaktheten i stamuppskattningen för älgförvaltningsområdena. I ungefär hälften av älgförvaltningsområdena ändrades mittpunkten för målintervallet en aning och i hälften av områdena hölls den oförändrad. På samma sätt ökades den eftersträvade könsfördelningen kor/tjurar i den fullvuxna stammen i hälften av områdena för att förbättra kalvproduktionen.

Täthetsmålen för vitsvanshjort granskades i ljuset av den nya stamuppskattningsmodellen och ändrades för att bättre motsvara nuvarande stamuppskattningar.  Även för vitsvanshjorten breddades målintervallet för stamtätheten i många områden.

Vid fastställandet av målen är syftet att ta hänsyn till de olika parternas intressen. Beträffande de nu fastställda målen diskuterades förutom traditionella frågor som skogsskador också bland annat utvecklingen av situationen för de stora rovdjuren.