Älg i tätort

Fel vägval, oerfarenhet eller förändringar i livsmiljön kan leda till att hjortdjur hamnar i städer. Ett stort djur som rör sig snabbt kan utgöra fara i en tätort.

textMikko Jokinen
Publicerad7.12.2021

Storviltsuppdrag i tätortsområden tas i allmänhet om hand av polisen med storviltsassistans (SRVA) som stöd. Inom ett samarbetsprojekt mellan Finlands viltcentral och polisen i Sydvästra Finland funderade man på säkra metoder för hantering av krävande hjortdjurssituationer i tätorter.

I första hand försöker man alltid hjälpa djuret och styra det till dess naturliga miljö. Det största problemet vid situationer med stora hjortdjur i tätorter orsakas i allmänhet av att det är svårt att påverka hur ett skärrat djur rör sig. En fartfylld färd i bebyggd miljö slutar beklagligt ofta med att hjortdjuret skadas.

Bedömningar av den eventuella fara ett djur utgör, eller om det är skadat, påverkar djurets öde. Situationer bedöms alltid från fall till fall, och polisens beslut om eventuella åtgärder tas enligt de vid tillfället tillgängliga uppgifterna och enligt principen om minsta olägenhet, enligt riskbedömning. I föränderliga situationer måste beslut fattas snabbt.

Lagstiftningen styr verksamheten

Polisens verksamhet styrs av lagar och förordningar. Vid handräckningsuppdrag lyder SRVA alltid under polisen och följer polisens instruktioner.

Enligt djurskyddslagen ska vilda djur som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst tillstånd hjälpas, om det är möjligt. Om ett djur däremot är i ett sådant tillstånd att det är uppenbart grymt mot det att hålla det vid liv, ska djuret avlivas.

Enligt polislagen har en polis rätt att ta fast och som en sista utväg avliva ett djur som orsakar fara för människors liv eller hälsa eller betydande skador på egendom eller allvarligt äventyrar trafiken.

Nytt utbildningsmaterial

I projektet för utveckling av SRVA:s och polisens verksamhet skapades verksamhetsmodeller och utbildningsmaterial som stöd för SRVA:s och polisens säkra verksamhet vid uppdrag gällande hjortdjur i tätorter.

I utbildningspaketet behandlas bland annat hantering, organisering och ledningsförhållanden vid uppdrag. Materialet är också till hjälp vid situationer utanför tätorter, samt i tillämpliga delar vid situationer i anknytning till stora rovdjur.

I synnerhet vid krävande storviltsuppdrag är smidigt samarbete mellan polisen och storviltsassistansen en nödvändighet för att lyckas med uppdraget. Projektet avslutades i december 2020.

Enhetligt fungerande SRVA som mål

Det uppföljningsprojekt som genomfördes 2021 för utveckling och stöd av SRVA-verksamheten och utbildningsmodellerna avslutas vid årsskiftet.

Det huvudsakliga syftet med uppföljningsprojektet är att erbjuda jaktvårdsföreningarna möjlighet att utbilda sina egna SRVA-aktörer, varvid lokala särdrag beaktas. I samband med utbildningen utvecklar och upprätthåller utbildarna också sitt eget kunnande.

Allt SRVA-utbildningsmaterial som viltcentralen producerar erbjuds också polisväsendet i utbildningssyfte.

 

SRVA:s utvecklingsprojekt 2020 och 2021 har genomförts med finansiering som jord- och skogsbruksministeriet beviljat Finlands viltcentral, och har för sin del realiserat regeringsprogrammet i fråga om tryggandet av SRVA-verksamheten.

Jägarna som polisens hjälp vid storviltskonflikter

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och förmedlar frivilliga jägares handräckning till polisen vid storviltskonflikter.

Verksamheten bygger på avtal mellan jaktvårdsföreningarna och polisen samt på viltförvaltningslagen.

Alarmeringssystemet startar alltid genom polisens begäran om handräckning.