Svara på enkäten:

Hur borde hjortdjursbestånden skötas?

Finlands viltcentral har redan undersökt konsumenternas och markägarnas syn på saken; nu är det jägarnas tur.

Bild Hannu Huttu
Publicerad15.7.2021

Ett otroligt antal frivilliga jägare gör det möjligt att sköta hjortdjuren hållbart. För att det här värdefulla arbetet ska fortsätta måste verksamheten även i fortsättningen kännas meningsfullt på ort och ställe, och förutsättningar för arbetet finnas.

Även om förvaltningen av hjortdjuren i vårt land regleras på flera olika nivåer så är det i sista hand jaktföreningarna och jaktlagen som verkställer beskattningsplanerna. Föreningarnas verksamhet är således av ovärderlig samhällelig betydelse. Jaktföreningarna och jaktlagen står emellertid inför ett antal utmaningar och förändringar i sin verksamhetsmiljö.

Syftet med enkätundersökningen som Finlands viltcentral och Åbo universitet gör är att höra vad jägarna anser. Det är ju de som verkställer förvaltningen på lokalplanet. Hur fattas besluten? Hur fördelar sig arbetet mellan aktörerna? Hurdana är föreningarna? Fungerar verksamheten? Vad kunde göras bättre?

Enkätresultatet kommer att användas i arbetet med att utveckla förvaltningen av hjortdjuren.

Eftersom jägarna spelar en nyckelroll måste systemet fungera friktionsfritt för dem. Hjortdjursjakten ska ge generöst med jaktmöjligheter för den växande jägarkåren samtidigt som skadorna och olyckorna som hjortdjuren vållar ska hållas på en rimlig nivå.

Bland dem som svarat lottar Finlands viltcentral ut fem (5) fjärrstyrda sändande Uovision Glory 20MP 4G viltkameror, värda 395 €.

Jägare, tyck till på adressen:

link.webropol.com/s/hirvielain

så deltar du i utlottningen.