En jägares vapen

Skjut in geväret förnuftigt

På varje jaktbart djur finns ett träffområde av en viss storlek där jägaren försöker placera kulan. Det är därför förnuftigt att skjuta in jaktgeväret så, att när jägaren siktar mitt i träffområdet så blir resultatet det önskade på både närmare och litet längre håll.

Text och bilder Arto Määttä  Illustration Antti Yrjölä

Publicerad2.9.2021

En kula som avlossas från ett gevär som är inskjutet på kort håll stiger aldrig under sin flyktbana över den horisontella siktlinjen utan kanske bara snuddar vid den. I typiska fall är avståndet då 75 eller 100 meter, det vill säga de vanligaste avstånden på skjutbanorna hos oss. Kulan stiger alltså till siktlinjen och flyger utmed den i några tiotal meter för att därefter falla rätt hastigt under riktpunkten.

Den här överdrivna teckningen åskådliggör skillnaden i praktiken mellan kort och långt inskjutningsavstånd. Den röda linjen är siktlinjen. Den blå linjen är kulans flyktbana när geväret är inskjutet på kort avstånd; kulan snuddar vid siktlinjen och träffar alltid under när avståndet ökar. Den gula linjen är kulans flyktbana på ett förnuftigt långt inskjutningsavstånd; kulan flyger också ovanför siktlinjen innan den börjar sjunka. Med ett längre inskjutningsavstånd kan skytten sikta mitt i träffområdet och även träffa där när ett gevär som är inskjutet på kort avstånd slår klart under.

Ett kort inskjutningsavstånd är problematiskt. Först och främst för att kulans flyktbana hastigt sjunker rejält under siktlinjen, vilket krymper avståndet som geväret kan användas på. En annan beaktansvärd aspekt är den psykologiska: När vapnet skjuts in godkänner skytten ofta en smärre avvikelse från riktpunkten, som ju ökar med avståndet. Ett gevär som är inskjutet på längre avstånd är således exaktare inskjutet samtidigt som eventuella fel i avståndsbedömningen får lindrigare konsekvenser.

Om vi jämför skillnaderna på 200 meter så faller kulan med en inskjutning på 150 meter till hälften av underslaget om geväret är inskjutet på kort avstånd. I praktiken och på det här avståndet kan skillnaden på ett mål stort som en älg eller en hjort innebära skillnaden mellan fällning och skadskjutning.

Skjut in på medellångt avstånd

En kula som avfyras från ett gevär som har skjutits in på ett medellångt avstånd stiger först till siktlinjen och flyger därefter ett stycke ovanför siktlinjen för att därefter sjunka tillbaka till den och slutligen flyga under siktlinjen ända tills den träffar under det godkända området för en bra träff.

På medellånga inskjutningsavstånd handlar det alltså om ett avståndsspann där kulan ska flyga så länge som möjligt i höjd med det godkända träffområdet. Då behöver jägaren inte kompensera genom att sikta ovanför utan han kan sikta där han vill träffa och kulan träffar där den ska. Det medellånga inskjutningsavståndet beror således på kalibern och viltet. Det godkända träffområdet på en älg är ju mycket större än motsvarande på en orre!

Om skytten eftersträvar en flyktbana där kulan liksom flyger inuti ett tio centimeters rör, det vill säga inom plusminus fem centimeter från siktlinjen, då finns det, på maximalt avstånd, en skillnad på tiotals meter mellan ett optimalt inskjutet gevär och ett som är inskjutet på kort håll.

Exempel 1 på inskjutningsavståndets inverkan är träffande. Om geväret är inskjutet på 75 meter träffar det under riktpunkten. På storviltsjakt är gevärets största effektiva skjutavstånd cirka 130 meter. Därefter börjar träffarna gå rejält under. Om geväret är inskjutet på 150 meter förlängs det effektiva skjutavståndet ända till cirka 180 meter.
Exempel 2 visar att skillnaden mellan inskjutning på 75 och 100 meter är liten med tanke på flyktbanan. Även om målet är mindre på fågeljakt så har jägaren med ett gevär inskjutet på 150 meter marginal för ett flera tiotal meter längre avstånd.

Om det inte finns någon lång skjutbana att tillgå?

Det är inte ovanligt att jägare saknar tillgång till 150 meters banor och är tvungna att skjuta in geväret på kortare håll. Då finns det emellertid ändå ett sätt att få inskjutningen att motsvara ett medellångt avstånd.

När du skjuter in ett gevär på 75 eller 100 meter så gör du det inte mitt i tavlan utan ovanför riktpunkten. Vid inskjutningen av exempelvis en älg- eller hjortstudsare på de här avstånden så motsvarar ett överslag på fyra centimeter rätt så precis en inskjutning på 150 meter. Den här minnesregeln fungerar således vid inskjutning på både 75 och 100 meters banor och omfattar i praktiken samtliga av de vanligaste kalibrerna, som .308 Winchester, .30-06 Springfield och 9,3 x 62.