Det är lättare att granska ett områdes struktur och de utförda arbetena ovanifrån.

Slåtter ger änderna mera utrymme

Det första årets etapp av slåtterarbetet i Vassorviken, som ligger i kommunerna Korsholm och Vörå, är nu klar. Iståndsättningsarbetet finansieras genom Miljöministeriets Helmi-program.

textJaakko Hautanen, Finlands viltcentral, Kust-Österbotten och Olli Autio, Södra Österbottens NTM-central Bild Joni Saunaluoma
Publicerad12.10.2020

De som kör norrut med Riksväg 8 från Vasa lägger ofta märke till Vassorviken. Kyrö älv faller ut i Vassorviken och bildar ett vidsträckt och internationellt betydelsefullt våtmarksområde. Området är särskilt känt för sitt rika fågelliv. I likhet med många andra våtmarker hotas fågelfaunans livsmiljöer i Vassorviken av igenväxning.

I området finns sannerligen mer än nog av växtlighet att slå! I ett första steg ska man i några utvalda områden leda vattnet så att det strömmar från huvudströmmen i viken via kanaler till områdena där växtligheten har tagit över. Efter den första slåttern blir det enklare att fortsätta med slåtterarbetet under de kommande åren. I planerna ingår också att bygga ut nätverket av kanaler och att förbinda områdena med öppet vatten med varandra för att dessa ska bevaras öppna. På det viset skapas det fler lämpliga livsmiljöer för sjöfåglarna.

De flesta fågelvatten som skyddas är synnerligen viktiga för ändernas produktion av ungar och som rastplatser under flyttningarna. Iståndsättningen och skötseln av objekten syftar också till att öka produktionen av ungar genom att man formar vegetationens struktur och övriga faktorer till en mera idealisk form.

Jakt på små rovdjur

I planerna för Helmi-projektet ingår också effektiverad jakt på små rovdjur på platser som är viktiga för fågellivet. Jägare på orten har redan i flera år aktivt eliminerat små rovdjur i Vassorviken och de omgivande markerna. Förhoppningsvis kan vi stöda och effektivera det här arbetet och oskadliggöra maximalt med mink och mårdhund i området. Den upptrappade elimineringen av mink och mårdhund stöder resultatet av de utförda iståndsättningsarbetena.

Områdena som ska iståndsättas är dels Vassorvikens Naturaområde och dels marker som till övervägande del befinner sig i privat ägo (delägarlag). NTM-centralens regionala koordinator för fågelvatten ansvarar för arbetena medan en entrepenör på orten sköter slåttern med för ändamålet utvecklad utrustning. Finlands viltcentrals regionkontor för Kust-Österbotten har deltagit i planeringen av åtgärderna.