Mink- och mårdhundsjakten är naturskyddsarbete!
Massiv finansiering för elimineringen av främmande rovdjur

Finlands viltcentral och Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster har av staten beviljats drygt fyra miljoner euro i finansiering för att organisera jakten och jaga mink och mårdhund i 70 prioriterade fågelvatten. Jakten på de främmande rovdjuren utgör en viktig skyddsåtgärd och ingår i Helmi-programmet.

textJarkko Nurmi ja Kari KarhulaBild Jari Niskanen
Publicerad17.5.2021

Syftet med livsmiljöprogrammet Helmi som har inletts av Miljöministeriet är att värna mångfalden i naturen genom att vårda livsmiljöer. Vården av fågelvatten utgör ett prioriterat tema. Vi höjer livskvaliteten för sjöfåglarna genom att förebygga igenväxning med slåtter och jakt på mink och mårdhund.

Finlands viltcentral har beviljats 2,5 miljoner euro för att organisera jakten på mink och mårdhund i fågelvattnen medan Forststyrelsen har beviljats 1,8 miljoner ur regeringsprogrammet. Det här är historiskt eftersom vilthushållningen inte har stötts på det här sättet tidigare. Ministeriernas gemensamma finansiering som har anvisats jakten på de främmande rovdjuren utgör ett fint exempel på hur förvaltningsgrenar kan samarbeta för naturens bästa. Jakten fortsätter till utgången av 2023 och fortsatt finansiering är preliminärt avtalad mellan ministerierna.

Fångstgrupperna får ersättningar och materiel

Finlands viltcentral rekryterade i våras fem rovdjurskoordinatorer och Forststyrelsen tre. De inleder sitt arbete i juni och till deras uppgifter hör att göra upp fångstplaner för fågelvattnen, att bilda och utbilda fångstgrupper samt att sköta samarbetet med myndigheterna som svarar för skötseln av fågelvattnen. Verksamheten regleras av ett stramt regelverk.

Fångstgruppernas arbete utgår från planerna. Utifrån dem placeras fällorna ut på lämpliga platser och avtalas om hur fångsten ska bedrivas. Projektet svarar för materialkostnaderna (fällorna, viltkamerorna) och honoraren för fångstgrupperna samt stöder verksamheten på fältnivå. Finlands viltcentral svarar för skötseln av 39 objekt och Forststyrelsen för 30.

En betydande naturskyddsgärning

Den massiva finansieringen för effektiv jakt på mink och mårdhund visar att statsmakten tar uppgiften att hejda utarmningen av mångfalden på allvar. Problemen som de främmande arterna ger upphov till utgör enligt gjorda undersökningar det näststörsta hotet mot mångfalden. Det största hotet utgörs av att livsmiljöer splittras och försvinner, men även det ska Helmi-programmet motarbeta.

Programmet utgör ett erkännande av det naturvårds- och naturskyddsarbete som jägarna uträttar. Fångstgrupperna för fågelvattnen bildas av ”halvproffs” som bor på orten. Projektjobbet ska dessutom utvidgas till objekt i vardagsnaturen och leta efter metoder med vilka jaktföreningarna och jaktvårdsföreningarna kan fortsätta sitt viktiga arbete med att eliminera de främmande rovdjuren.

Genom att inkludera de värdefullaste fågelvattnen i landet i det effektiva Helmi-programmet för livsmiljöer och främmande rovdjur hjälper vi fåglarna med häckningen och stärker våra sjöfågelstammar.