Bild Asko Hämäläinen

Målen för hjortdjuren bestämdes

Publicerad24.4.2024

De regionala viltråden arrangerade i mars sina möten med intressegrupperna för att höra deras åsikter om förvaltningen av hjortdjuren. Utifrån mötena bestämde viltråden sedan målen för stammarna för åren 2024 till 2026.

För älgen bestämdes målen för tätheten, könsfördelningen och andelen kalvar i kvarstående stam. För vitsvanshjorten bestämdes täthetsmålet för regionerna med en etablerad jaktbar stam.

I flera äh-områden utvidgades variationsbredden, alltså det målsatta spannet, för att bättre motsvara noggrannheten hos stamuppskattningen. I ungefär hälften av älghushållningsområdena flyttades mittpunkten i det målsatta spannet en aning. I ungefär hälften av äh-områdena höjdes den målsatta könsfördelningen mellan kor och tjurar i den vuxna stammen för att höja produktionen av kalvar.

För vitsvanshjortens del granskade vilt­råden de målsatta tätheterna med hänsyn taget till den nya modellen för att uppskatta stammen och justerade dem för att stämma bättre överens med dagens siffror på stammen. Även för vitsvanshjortens del breddades det målsatta spannet i flera områden.

Målsättningarna bestäms med hänsyn taget till de olika gruppernas intressen. Medan målsättningarna bestämdes diskuterade deltagarna frågor kring skogsskador och vartåt de stora rovdjuren utvecklas.

Mera om samma ämne