Kontrollera begränsningarna för blyhagel på kartan

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har publicerat en karttjänst som stöd för tillämpningen av begränsningarna för blyhagel. I karttjänsten kan du kontrollera om det är förbjudet att använda blyhagel i exempelvis ditt jaktområde.

Bild Lantmäteriverket
Publicerad3.7.2023

Användningen av blyhagel har varit förbjuden i våtmarker och deras skyddszoner sedan den 16 februari i år. Förbudet gäller inte bara att skjuta med blyhagel utan även att ha sådana med sig, om jägaren inte kan bevisa att de ska användas utanför skyddszonen.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har preciserat den tidigare definitionen av våtmarker som lämpar sig som platser där sjöfåglar kan vistas, flytta eller häcka, så att platserna entydigt ska kunna identifieras direkt på en terrängkarta. De här områdena och skyddszonerna är nu utmärkta  i Lantmäteriverkets karttjänst.

Karttjänsten vänder sig till myndigheter, jägare och sportskyttar som ett stöd för tillämpningen av förbudet.

Områdena som har märkts ut i kartmaterialet täcker ändå inte alla relevanta livsmiljöer för sjöfåglar. För att syftet med begränsningen ska förverkligas ska skyttarna iaktta noggrannhet och försiktighet i områden som kan utgöra våtmarker som lämpar sig som livsmiljöer för sjöfåglar.

– Sådana områden är exempelvis ställen där åar smalnar och översvämmade åkrar där flyttfåglar kan stanna på våren för att söka föda. Om årstidsväxlingarna på platsen kan man fråga markägaren, som bäst känner till sitt landområde, säger sektionschef Pauli Kärkkäinen vid Tukes.

Kartorna kommer så småningom också att finnas i tjänsten Oma riista.

Läs tukes meddelande.