Jägaren kan göra mycket för naturen

Idag den 22 maj firar vi den internationella dagen för biologisk mångfald. Naturen erbjuder tjänster som inte kan ersättas. Alla vinner på att vi vårdar mångfalden i naturen.

Publicerad22.5.2020

Med mångfald i naturen avses inte bara en stor skara olika arter utan också genetisk bredd och en mängd olika livsmiljöer. För jaktens del innebär detta livskraftiga viltstammar som går i arv till kommande generationer. Dessutom utgör mångfalden i naturen själva grunden för ett hållbart jord- och skogsbruk.

Inte svårt att ta hänsyn till naturen i skogsbruket

Det går att göra skogsbruket i ekonomiskog mångsidigare genom att följa anvisningarna för viltvänligt skogsbruk. Att ta hänsyn till viltet innebär inga extra kostnader för skogsägaren och hindrar inte heller virkesproduktionen. Dessutom är den som odlar en variationsrik skog bättre förberedd på klimatförändringar, skogsskador och variationer i virkespriserna.

Till hörnstenarna i det viltvänliga skogsbruket hör att spara ris, undvika överdrivet städande och  gynna blandbestånd. Skogshönsen trivs i blandskog och deras ungar behöver blåbärsris som skydd och föda.

Uppåt för änderna genom iståndsättning av våtmarker

Så gott som samtliga sjöfågelstammar har blivit svagare. Det främsta skälet anses vara minskningen av antalet lämpliga livsmiljöer. Varje jägare kan hjälpa till genom att jaga hållbart, delta i fågelinventeringar, sättä upp fågelholkar och jaga mink och mårdhund.

Markägarna har en sällsynt fin möjlighet att gynna mångfalden; genom att bevara mångfalden i livsmiljöerna hjälper vi ju flera arter på samma gång. I projektet SOTKA-våtmarker efterlyser vi våtmarksobjekt att iståndsätta och förvandla till livsmiljöer för sjöfågelkullar och oaser som kryllar av liv. Dessutom kan du stöda verksamheten genom att sponsra något visst objekt.

Jakten på mink och mårdhund är en konkret insats för naturen

Minkarna och mårdhundarna är skadliga främmande rovdjur som orsakar avsevärd förödelse i synnerhet bland markhäckande fåglar genom att äta deras ägg och ungar. Genom SOTKA-projektet för främmande rovdjur utvecklar vi metoder för att trappa upp jakten med yrkesmässiga fångstgrupper både i skärgården och på fastlandet. Det vore fint om varje jägare skulle delta i talkoarbetet, till exempel genom att fånga fem främmande rovdjur per år. Det är fullt möjligt att decimera minkarna och mårdhundarna, men det kräver jakt på lång sikt. Uppgiften är tacksam eftersom varje fällt rovdjur hjälper fåglarna att klara häckningen.

Börja så här:

  • Lämna inte kvar skräp när du jagar.
  • Delta i inhämtningen av viltdata genom att inventera vilttrianglar och räkna sjöfåglar.
  • Jaga ansvarsfullt och hållbart. Skjut inte förrän du säkert har identifierat djuret.
  • Häng upp fågelholkar.
  • Jaga mink och mårdhund.