Metsästäjä voi tehdä paljon luonnon hyväksi

Tänään 22.5. vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Luonto tarjoaa palveluita, joita ei voida korvata. Sen monimuotoisuudesta huolehtiminen on kaikkien etu.

Julkaistu22.5.2020

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa lajikirjon runsauden lisäksi erilaisten elinympäristöjen ja perimän moninaisuutta. Metsästyksen kannalta se tarkoittaa riistakantojen elinvoimaisuutta seuraaville sukupolville. Monimuotoinen luonto on myös kestävän maa- ja metsätalouden edellytys.

Luonnon huomiointi metsänhoidossa on helppoa

Talousmetsien käsittelyä voi monipuolistaa riistametsänhoidon ohjeilla. Riistan huomioiminen ei tuota lisäkustannuksia metsänomistajalle tai estä puuntuotantoa. Monimuotoisen metsän kasvattamisella voi lisäksi varautua paremmin ilmastonmuutokseen, metsätuhoihin ja puunhinnan muutoksiin.

Riistametsänhoidon kulmakiviä ovat varvuston säästäminen, liiallisen siistimisen välttäminen ja sekapuustoisuuden suosiminen. Metsäkanalinnut viihtyvät sekametsissä, ja niiden poikaset tarvitsevat mustikanvarpuja suojaksi ja ravinnon etsintään.

Sorsakannat kasvuun kosteikkoja kunnostamalla

Lähes kaikkien vesilintujen kannat ovat heikentyneet. Merkittävimpänä syynä pidetään sopivien elinympäristöjen vähentymistä. Jokainen metsästäjä voi osaltaan auttaa metsästämällä kestävästi, osallistumalla lintukantojen seurantaan, asettamalla pesimäpönttöjä tai pyytämällä pienpetoja.

Maanomistajilla on harvinaisen suuri mahdollisuus edistää monimuotoisuutta, sillä turvaamalla elinympäristöjen moninaisuutta autetaan useita lajeja yhtäaikaisesti. SOTKA-kosteikot -hankkeessa haetaan kunnostettavia kosteikkokohteita, joista tehdään elämää kuhisevia luonnonkeitaita vesilintujen poikue-elinympäristöiksi. Toimintaa voi myös tukea sponsoroimalla jotakin tiettyä kohdetta.

Vieraspetopyynti on konkreettinen luontoteko

Supikoirat ja minkit ovat haitallisia vieraspetoja, jotka aiheuttavat merkittävää tuhoa erityisesti maassa pesiville linnuille syömällä niiden munia ja poikasia. SOTKA-vieraspetohankkeessa kehitetään keinoja, joilla tehostaa pyyntiä ammattimaisilla pyyntiryhmillä niin saaristossa kuin mantereella. Jokaisen metsästäjän olisi hyvä lähteä talkoisiin mukaan, esimerkiksi ottamalla tavoitteeksi pyytää viisi vieraspetoa vuodessa. Vieraspetoja on mahdollista vähentää, mutta se vaatii pitkäjänteistä pyyntiä. Työ on silti palkitsevaa, sillä jokainen pyydetty vieraspeto auttaa lintuja selviämään pesinnästään.

Aloita näistä:

  • Kerää aina roskasi metsästysreissuilla.
  • Osallistu riistatiedon keräämiseen riistakolmiolaskennoilla sekä vesilintulaskennoilla.
  • Metsästä vastuullisesti ja kestävästi. Ammu riistalaukaus vasta, kun olet varmasti tunnistanut eläimen.
  • Ripusta pesäpönttöjä.
  • Pyydä haitallisia vieraspetoja.