Intresset för att arrangera jaktturism ökar

Publicerad28.4.2023

I ett projekt som går ut på att förvandla jaktturismens värdepotential till intäkter (Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen-hanke) går vi tillsammans med jaktföreningar, markägare och tjänsteproducenter igenom verktygen som kan användas för att komma igång med jaktturism. Just nu utreder vi också hur modellen med jaktvärdar skulle fungera för att underlätta vardagen för jaktföreningar.  

Till de viktigaste frågorna hör nyttan för jaktföreningarna och osäkerhetsfaktorerna. Vi har arrangerat ett flertal möten som har lockat ett stort antal representanter för föreningar för att diskutera ämnet och pejla deras jaktområdens lämplighet för jaktturism. Diskussionerna har präglats av intresse och funderingar kring den rätta dimensioneringen i förhållande till den traditionella jakten. 

Markägarnas reaktioner på kommersiell verksamhet har skapat osäkerhet, trots att intäkterna skulle användas till att trygga föreningsverksamheten. En fördelning av intäkterna mellan jaktföreningarna, markägarna och tjänsteproducenterna betraktas som en lösningsmodell. Indirekt gynnas också den glest bebyggda landsbygden som gärna ser ökad turism. 

Ekonomiskt utnyttjande av viltet kräver transparens

Ju mer vi vet om jaktturismens förutsättningar desto lättare blir det att få en uppfattning om de egna jaktmarkernas lämplighet. Det är svårt att ta ställning till någonting som det finns olika uppfattningar om. Med öppna samtal hittar vi fungerande praktiska lösningar, omfattningen på verksamheten och en rättvis fördelning av eventuella intäkter. Varje jaktområde är olikt alla andra och vi måste ta hänsyn till förhållandena på orten och åsiktsklimatet där. 

Att samtliga deltagare vill samma sak utgör grunden för det hela. Om någon samsyn inte finns blir utsikterna att lyckas obefintliga och vi måste avråda från jaktturism på den orten. 

Du finner mera information om jaktturismen, bedömningen av realiseringsmöjligheterna och intäktsfördelningen här: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/metsastysmatkailun-arvopotentiaalin-tulouttaminen

Projektet där jaktturismens värdepotential förvandlas till intäkter

Projektet är ett samprojekt mellan enheten för affärsverksamhet vid Jyvärskylä yrkeshögskola och Finlands viltcentral. Syftet är att öka möjligheterna till jaktturism, i synnerhet i de glest bebyggda delarna av landet. 

Projektet löper under tiden 1.10 2022 till 30.9 2023 och finansieras ur jord- och skogsbruks­ministeriets finansieringsprogram för glesbygd. Det koordineras av Lapplands NTM-central.