Högsta förvaltningsdomstolen betonade jämställdheten i sitt beslut

Jämställdhet och jämlikhet betonades i högsta förvaltningsdomstolens beslut, enligt vilket Finlands viltcentral främjade jämställdheten i enlighet med sina skyldigheter vid skötseln av sina offentliga förvaltningsuppgifter. Även jaktföreningarna bör vara uppmärksamma på detta i sina stadgar.

Bild Asko Hämäläinen
Publicerad20.1.2021

Vid handläggningen av ansökningar om jaktlicens för älgjakt i området som avses i Jaktlagens 8 § (fri jakträtt i statsmarker i norra Finland) granskas skyttarnas övriga jaktmöjligheter, vilket utgör grunden för ansökningen. Under processen granskade Finlands viltcentral vilka andra jaktmöjligheter en kvinnlig skytt hade i en jaktförening. Enligt älgjaktlagets stadgar var genomförd värnplikt ett krav för att få delta i älgjakt.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer i sitt beslut att älgjaktlagets praxis, som på grund av kravet på avtjänad värnplikt försätter medlemmarna i ojämlik ställning, strider mot jämställdhetslagen. HFD fastställer dessutom att:

”Nämnda praxis i jaktföreningen var också ägnad att faktiskt hindra föreningens kvinnliga medlemmar att delta i jakten på hjortdjur, eftersom kvinnor i Finland inte har värnplikt och för att de flesta kvinnor inte har genomfört frivillig värnplikt.”

Således anser HFD att jaktföreningens praxis strider mot diskrimineringsförbudet i jämställdhetslagen.

Beslutet innebär att jaktföreningarna bör granska sina stadgar med avseende på jämställdhet och jämlikhet.

Beslutet fastställer att Finlands viltcentral, när den handhar offentliga förvaltningsuppgifter, är skyldig att främja jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor och män. HFD konstaterar att:

”Som en följd av dessa lagstadgade förpliktelser fick Finlands viltcentral i sin verksamhet som myndighet inte basera sina beslut på något sådant faktum som ens indirekt innebär att diskriminering som förbjudits enligt diskrimineringslagen eller jämställdhetslagen tillåts.”

Sammanfattningsvis konstaterade HFD att Finlands viltcentrals tolkning av fallet var riktig. Domstolen hade inte kunnat anse att skytten på grund av diskriminerande praxis inte hade andra jaktmöjligheter i sin förening.

Ansökningstiden för Forststyrelsens områdestillstånd för älgjakt pågår och Finlands viltcentral uppmanar de ansökande att fylla i skytteförteckningen noggrant, och grundligt utreda skyttarnas övriga jaktmöjligheter.

Beslutet i sin helhet