De allra flesta är nöjda med viltcentralens tjänster

I slutet av fjolåret gjorde vi på webbplatsen riista.fi en enkät för att kartlägga hur nöjda våra kunder är med viltcentralens tjänster. Vi fick in drygt 3 600 svar.

Bild Tero Salmela

Publicerad28.2.2024

De svarande ansåg att viltcentralens viktigaste tjänster var tidningen Jägaren och tjänsten Oma riista.

Enligt enkätsvaren var svararna i det stora hela mycket nöjda eller neutrala.  Beträffande förhållandet mellan pris och kvalitet uppfattar vi svararna som nöjda eftersom 78 procent av dem var nöjda med storleken på jaktvårdsavgiften.

Vi bad svararna att bedöma viltcentralens anseende ur olika vinklar. Fler än 70 procent av de svarande betraktade viltcentralen som en expert på viltfrågor.

Av frågorna med öppna svar framgick det att viltcentralens uppgifter och roll i viltförvaltningen är oklar för många. Hädanefter kommer viltcentralen därför att försöka göra sin roll tydligare.

I enkäten frågade vi också efter viltcentralens anseende. Fler än hälften av svararna ansåg att viltcentralens anseende är gott och att den också är pålitlig.

Svararna gav oss en stor mängd respons och goda utvecklingsförslag. Vi kommer att läsa igenom kommentarerna noggrant och utveckla verksamheten utgående från svaren.

Svararnas ålder, kön och jakterfarenheter motsvarade mycket väl genomsnittet för jägarkåren. Bland svararna fanns det också personer som inte jagar.

Ett stort tack till er alla som svarade på enkäten! Bland svararna lottade vi ut två viltkameror, som har skickats till de lyckliga vinnarna.