Kemikaliemyndigheten ECHA informerar

Begränsningen av blyet i kulor
- förslaget ut på remiss nästa år

Publicerad11.11.2020

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s förslag till begränsning av blyet i kulor och hagel som används vid jakt på torr mark och i sportskytte samt vid fiske har uppskjutits eftersom coronaviruset försenar utredningen. Myndigheten börjar troligen höra berörda parter i mars-april nästa år.

ECHA har under utredningen hört bland annat nationella och internationella jakt- och sportskytteorganisationer, vapenindustrin, forskare, medborgarorganisationer samt övervakande myndigheter i EU:s medlemsländer. ECHA har under beredningen även kontaktat försvarsmakten och säkerhetsmyndigheterna i EU-länderna.

I februari ordnade ECHA en workshop i Helsingfors för företrädare för jakt-, sportskytte- och vapenbranschen. Från finsk sida deltog experter från bland annat jord- och skogsbruksministeriet, viltcentralen, Finlands jägarförbund samt patron- och vapenindustrin.

Tidtabellen

Innan ECHA:s begränsningsförslag går vidare till politiskt beslutsfattande ska det publiceras och innehållet går ut på remiss på nätet. Det här händer sannolikt i mars-april nästa år. ECHA önskar sig vetenskapligt underbyggda och verifierade synpunkter, i synnerhet på de samhälleliga och ekonomiska konsekvenser som eventuella begränsningar får.

De inlämnade synpunkterna beaktas när ECHAS kommitteer för riskvärderings- och socioekonomisk analys avger sitt oberoende utlåtande om förslaget som underlag för kommissionens och medlemsstaternas beslutsfattande. Det slutliga beslutet fattas således av EU:s medlemsstater tillsammans. Om begränsningsförlaget går vidare till beslutsfattande träder det i kraft tidigast i slutet av 2022.

Ytterligare information:

ECHA: Blyet i hagelkulor och fiskesänken echa.europa.eu/fi/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights