Huonosti mennyt ympäristölupaprosessi saattaa pahimmilaan johtaa koko radan tai yksittäisen lajiradan sulkeutumiseen.
Ampumaradan ympäristölupa

Huono hakemus voi koitua radan kohtaloksi

Maassamme on noin 670 siviiliampumarataa. Vajaalla puolella radoista ei ole ympäristölupaa tai ympäristölupatilanteesta ei ole tietoa.

teksti ja kuvat Lotta Jaakkola

Julkaistu13.1.2021

Kuluneiden 20 vuoden aikana, jolloin ympäristönsuojelulaki on ollut voimassa, ampumaratoja ja erityisesti lajiratoja on suljettu tai ampumatoimintaa on rajoitettu merkittävästi vedoten ympäristönsuojelullisiin syihin. Tänä aikana monien ratojen ympäristölupaprosessit ovat olleet kohtuuttoman monimutkaisia ja kalliita. Pahimmillaan niihin on kulunut aikaa jopa yli vuosikymmen.

Ympäristölupien epäämisiä tai vaikeita lupaprosesseja tarkemmin tutkittaessa on selvinnyt useita tapauksia, joissa ei ole ollut todennettavissa ympäristönsuojelulain mukaisia esteitä toiminnalle. Useita ratoja on suljettu tai niiden toimintaa rajoitettu virheellisin perustein ilman ymmärrystä ampumaradan aiheuttamasta todellisesta riskistä ympäristölle. Tällainen tilanne johtuu miltei aina siitä, että lupahakemus on laadittu ilman erityisasiantuntemusta, eikä potentiaalisia ympäristövaikutuksia ole hakemusvaiheessa arvioitu riittävästi.

Varoittava esimerkki

Houkutus saattaa olla suuri lähteä hoitamaan ampumaradan ympäristölupa-asiaa omin voimin, mutta sitä kannattaa harkita uudemman kerran. On useita esimerkkejä siitä, että lupaprosessi saattaa tällöin kestää jopa vuosikymmenen ja kustannuksista muodostuu jopa kuusinumeroinen summa. Huonosti valmisteltu lupahakemus johtaa myös suuremmalla todennäköisyydellä valituksiin, jotka pitkittävät luvan lainvoimaiseksi tulemista. Pahin vaihtoehto on, että ampumarata menee kiinni.

Juankosken riistanhoitoyhdistyksellä ja Koillis-Savon Metsästys- ja ampumaseura ry:llä on tästä kokemusta. Teerimäen ampumaradan ympäristölupahakemus jätettiin Juankosken ympäristönsuojeluviranomaiselle heinäkuussa 2015. Kuntaliitoksen seurauksena se siirtyi vuonna 2017 käsiteltäväksi Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, joka myönsi toiminnalle luvan vuonna 2018. Päätös ei kuitenkaan saanut lainvoimaa, sillä usea taho valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusten seurauksena Vaasan hallinto-oikeus kumosi ympäristölupapäätöksen. Pääasiallinen peruste oli, että hakemuksen puutteellisuuden takia ei pystytty luotettavasti arvioimaan melu- ja ympäristövaikutuksia.

Teerimäen ampumaradan toiminta keskeytettiin 10.10.2020. Ympäristölupahankkeen asiantuntijat ovat ryhtyneet uuden ympäristöluvan hakemiseen. Rata pysyy kiinni, kunnes uusi ympäristölupa on saanut lainvoimaan.

– Omasta kokemuksestamme emme suosittele lähtemään ampumaradan ympäristölupaprosessiin ilman asiantuntijoiden apua. Äkkiseltään lupalomakkeen täyttäminen vaikuttaa yksinkertaiselta. Kokemus on opettanut, että lupaprosessi on huomattavasti oletettua monimutkaisempi, eikä tarvittavia selvityksiä ja niiden laajuutta sekä erilaisten valintojen vaikutuksia osaa ottaa huomioon, Juankosken riistanhoitoyhdistyksen ja Koillis-Savon Metsästys- ja ampumaseuran edustajat toteavat.

Miten ongelmat voidaan välttää?

Kolmivuotisen Ampumaratojen ympäristölupahankkeen tavoitteena on laatia ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle Suomen ampumaradoista.

Hankkeen tarkoitus on myös muuttaa ympäristölupien hakeminen etupainotteisemmaksi ja varmistaa, että lupapäätökset noudattavat parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita. Lupahakemus vie valmisteluvaiheessa totuttua enemmän aikaa, kun ympäristövaikutukset on arvioitu kohdekohtaisesti tieteelliseen tietoon ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteisiin perustuen ja roskienhallintasuunnitelmat on tarvittaessa esitetty. Loppujen lopuksi tämä tulee hyödyttämään kaikkia osapuolia.

Asiantuntijavetoisella, keskitetyllä ja järjestelmällisesti etenevällä luvittamisella säästetään niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajien resursseja. Samalla parannetaan ja yhtenäistetään ympäristölupahakemusten laatua ja ampumaratojen ympäristönsuojelun tasoa.

Hankkeen tarjoamaa asiantuntija-apua kannattaa hyödyntää!

Ampumaratojen ympäristölupahankkeen asiantuntijoita perehtymässä ampumamelun erityiskysymyksiin HMMT Oy:n Mika Hanskin johdolla.

Ampumaratojen ympäristölupahanke

Yhteishanke: Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto

Vetovastuu: Suomen Ampumaurheiluliitto

Hankkeessa työskentelee: Suomen Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö ja seitsemän ympäristöasiantuntijaa

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö sekä Urlus-säätiö.

Hankkeen tavoite: Turvata rataverkoston kriittinen kattavuus, jotta etäisyydet ampumaradoille olisivat kohtuullisia joka puolella Suomea