SOTKA-projektet ett lyft för änderna!
Jägarnas naturvård ingår i regeringsprogrammet

Finlands viltcentrals naturvårdsprojekt har inneburit ett lyft för den samhälleliga uppskattningen av naturvårdsarbetet som jägarna utför. I regeringsprogrammet anslogs för första gången ett belopp i miljonklassen för skötseln av viltets livsmiljöer. Förlorade våtmarker iståndsätts och det blir hårda bud för våtmarksgangstrarna mink och mårdhund, för viltet.

textJarkko Nurmi och Mikko Alhainenbild Ari Seppä
Publicerad18.3.2020

I enlighet med regeringsprogrammet inleds två olika projekt där olika förvaltningsgrenar förenar sina krafter för en insats för sjöfåglarna och naturvården med ett helhetsgrepp. Med jord- och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt ska sjöfågelvatten återställas och nya anläggas, och jakten på mink och mårdhund i vardagsnaturen ska trappas upp. Med miljöministeriets finansiering av HELMI-programmet inleds bland annat en systematisk jakt på mink och mårdhund i naturskyddsområden. Viljan och målet är gemensamt – livskraftiga sjöfågelbestånd.

Finlands viltcentral beviljades i februari 1,3 miljoner euro i projektfinansiering för iståndsättning av våtmarker och cirka 300 000 euro i finansiering för att utveckla modeller för effektiv jakt på mink och mårdhund i skärgården och inlandet.

Vården av naturskyddsområden behöver också jägare

Miljöministeriets HELMI-program ger möjligheter till effektivare skötsel av naturskyddsområden. Finlands viltcentral har för jakten på de främmande rovdjuren redan länge erbjudit ett eget alternativ för naturvården i skyddsområden.

Det behövs jakt också i skyddsområdena och vården av dem blir mycket effektivare när markägarna och jägarna på orten inkluderas i verksamheten. Det här sparar dessutom på statens resurser och lindrar konflikter i anslutning till skyddandet. I flera skyddsområden har naturen lidit av ett kategoriskt jaktförbud och av brist på finansiering och alternativ. Inom HELMI-programmet ska ungefär 80 fågelsjöar iståndsättas och finansieringen av jakten på mink och mårdhund ska hädanefter vara inkluderad i naturskyddet.

Jägare och markägare – restaurera din våtmark!

Finlands viltcentral har i början av mars anställt tre våtmarksplanerare med SOTKA-projektfinansiering. Du finner deras kontaktuppgifter på nätet på adressen www.kosteikko.fi.

Våtmarksplanerarna hjälper jaktföreningar och markägare att iståndsätta våtmarker genom att ge dem den planerings- och finansieringshjälp som de behöver för att realisera projekten. Vid arbetet följer vi de beprövade verksamhetsmodellerna från viltcentralens projekt Hembygdsvåtmark LIFE+ (2010-2015). I faktarutan här invid finns anvisningar för hur man använder deras tjänster.

Med jord- och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt får jägarnas naturvårdsarbete ett kraftfullt stöd och det är glädjande att se att deras arbete också har nått det samhälleliga samtalet och har vunnit samhällelig erkänsla. När det gäller skötseln av mångfalden i naturen går jägarna i vårt land i spetsen och de har ett lag (jaktförening) i varje by på landsbygden.

Jägarna och markägarna har tack vare sitt goda samarbete och för att de är så många möjligheter att uträtta ett framgångsrikt praktiskt arbete för att hejda försvagningen av mångfalden. Nu kavlar vi upp ärmarna – i hela landet!

Bild: Juha Siekkinen

Goda objekt efterlyses

Presentera ditt objekt och läs mera om hur projektet är upplagt och drivs på adressen www.kosteikko.fi.

Syftet är att hjälpa markägare, jägare och övriga intresserade organisationer att iståndsätta lämpliga våtmarker till goda häckningsmiljöer får sjöfåglar. Den primära metoden är att bygga en damm och höja vattennivån, slåtter, röjning, betesgång och reglering av vattennivån. Våtmarkerna kräver att parterna förbinder sig till att jaga hållbart, jaga små rovdjur och sköta objektet.

Ett krav för att kunna delta i projektet är att samtliga berörda ägare och övriga aktörer på orten stöder projektet enhälligt. Egenfinansieringsandelen för ortsborna gäller de praktiska iståndsättningsarbetena och materialen, som också kan täckas med talkojobb och med annan sponsorfinansiering, privat eller av företag.

Egenfinansieringsandelen avtalas från fall till fall till mellan 25 och 75 procent. Projektet står för planerings- och arbetsledningskostnaderna. Om eventuella utgifter för tillstånd i enlighet med vattenlagen avtalas från fall till fall.