Rekordavskjutning hejdade hjortstammens tillväxt

Under föregående jaktsäsong fälldes ungefär 60 500 vitsvanshjortar. Avskjutningen var större än året innan, trots att den snölösa vintern försvårade jakten på många orter. Troligen har jakten hejdat stammens tillväxt, men uppgiften att skära ner stammen skjuts fram till nästa säsong.

text Jani Körhämö bild GettyImages

Publicerad14.5.2020

Under fjolhöstens hjortjakt var jägarna ute efter en rekordavskjutning för att minska på hjortstammen, som har vuxit sig för stor. Målet var att rejält överskrida Naturresursinstitutets uppskattning att cirka 63 000 hjortar borde fällas för att hejda stammens tillväxt.

Den nu avslutade säsongen präglades dock av ovanligt besvärliga förhållanden för hjortjakten. Snön som skulle underlätta vaktjakten låg aldrig länge kvar, vilket gav jakten med hund och jaktlag en ännu viktigare roll. Avskjutningen blev därför mindre än avsett, men den blev ändå cirka 15 procent större än under föregående säsong. Det var första gången som antalet fällda vitsvanshjortar var större än antalet fällda älgar.

Under rådande förhållanden kan vi betrakta det här som en prestation värd att lyfta på hatten för och ett bevis för jägarnas engagemang för uppgiften att skära ner stammen.

Räknat per viltcentralsregion var det åter igen i Egentliga Finland som jägarna fällde flest hjortar, nästan 20 000. Avskjutningen blev stor också i regionerna Satakunta, Södra Tavastland, Nyland och Norra Tavastland.

På licensmottagarnivån steg avskjutningstätheten som mest till drygt hundra hjortar per tusen hektar och på förenings- och jaktlagsnivå kanske till och med ännu högre.

Källa: Naturresursinstitutet

52 procent honor

Beträffande avskjutningens struktur uppmanades jägarna att fälla en tillräckligt stor andel vuxna honor i förhållande till de vuxna hanarna för att minska på stammens höga produktivitet. Andelen fällda vuxna honor i förhållande till vuxna hanar uppgick till 52 procent eller med andra ord aningen fler än året innan. Fler vuxna honor än hanar blev fällda i nästan hela området med stark hjortstam, men flest vuxna honor (relativt sett) fälldes i Egentliga Finland.

Avskjutningen, som var riktad mot den produktiva delen av stammen, kommer sannolikt att underlätta det fortsatta arbetet med att skära ner stammen.

51 procent av de fällda hjortarna var kalvar. Ungefär 77 procent av de beviljade licenserna blev använda.

Stammens tillväxt blev hejdad

Enligt den uppskattning av hjortstammen som Naturresursinstitutet nyligen publicerade har stammen minskat med uppskattningsvis cirka två procent från året innan. Stammens storlek efter jakten uppskattas till cirka 109 000 hjortar (95 % konfidensintervall 105 000-114 000 hjortar).

Enligt uppskattningen fanns den största hjorttätheten vid gränsen mellan viltcentralsregionerna Satakunta, Norra och Södra Tavastland och Egentliga Finland. Tätheten var hög också vid kusten i Västnyland.

Enligt uppskattningen nådde vi brytpunkten för hjortstammens utveckling, men den egentliga nedskärningen av stammen sköts fram till kommande jaktår.

Naturresursinstitutet uppskattar att den avskjutning som krävs för att hålla kvar stammen på nuvarande och oförändrad nivå under nästa säsong uppgår till cirka 55 000 hjortar i landet som helhet. För att åstadkomma en nedskärning borde vi sikta på att fälla mellan cirka 60 000 och 63 000 hjortar. I praktiken siktar vi alltså på att igen sätta ett nytt fällningsrekord under nästa säsong.

Inled jakten redan i början av säsongen

Den avslutade jaktsäsongen visade att det hädanefter kommer att bli ännu viktigare att ta vara på hela jaktsäsongen för att vi ska nå de högt ställda målen för avskjutningen.

Genom att öka på hjortjakten i början av säsongen får den en bra start före älgjakten samtidigt som vi minskar på den traditionella toppen för viltolyckor i trafiken i oktober-november.

Vaktjakten under de första veckorna i september har på kort tid blivit något av en tradition, men sannolikt finns det en mycket större potential att öka på avskjutningen i början av säsongen. Fram till den sista lördagen i september under föregående jaktsäsong fälldes inalles cirka 5700 vitsvanshjortar, vilket är cirka 50 procent mera än under samma tid säsongen innan.

För nästa jaktsäsong är också de övriga teserna i stort sett de samma som för föregående höst. Målet är att beviljas ett så stort antal jaktlicenser för området med stark hjortstam att det inte begränsar den nedskärning av stammen som krävs. Beträffande avskjutningen ska vi vara uppmärksamma på att en tillräckligt stor andel honor blir fällda. Så långt det är möjligt ska jakten styras till odlingar som är utsatta för skador och markerna kring olycksdrabbade vägavsnitt. Jaktföreningarna ska se till att licenserna blir effektivt använda och att praxis för hur licenserna fördelas är sådan att det inte uppstår onödiga strukturella begränsningar för användningen av licenserna.

Det målmedvetna arbetet för att gallra hjortstammen bär inom kort frukt, men ännu är det för tidigt att andas ut!